De programma's


Per programma wordt ingegaan op de doelbereik van 2020 van de belangrijkste onderwerpen. Daarnaast wordt per programma op hoofdlijnen inzicht gegeven in de besteding van de financiële middelen.

Terugkijkend naar 2020 is in algemene zin de conclusie dat de lopende projecten behoorlijk in staat zijn gebleken om de voortgang er in te houden. Voor projecten in de opstart- of voorbereidingsfase is in enkele gevallen vertraging opgetreden als gevolg van het niet kunnen organiseren van fysieke bijeenkomsten met bijvoorbeeld de omgeving of projectpartners. Uiteraard heeft de coronacrisis ook impact gehad op de financiën van de projecten, maar dit is grotendeels opgevangen in de projecten zelf. Kanttekening hierbij is dat de ruimte op onvoorzien binnen de projecten daardoor is afgenomen en het risico bestaat dat projecten op een later stadium alsnog te maken krijgen met deze negatieve impact van de coronacrisis op het project. Daar waar de coronacrisis nu al leidt tot een verwachte overschrijding van het projectkrediet, wordt

binnen de kaders van het door het algemeen bestuur vastgestelde investeringskader een voorstel aan het dagelijks bestuur voorgelegd.