Programma Watersysteem: wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?


De COVID-19 pandemie kenmerkt het jaar 2020, maar daarnaast is het ook het derde jaar op rij met een enorm neerslag tekort. Dit heeft wederom geleid tot droogte in het voorjaar en zomer in grote delen van ons beheergebied. Mede door onze ervaringen en extra inspanningen van onze organisatie heeft dit niet voor grote problemen gezorgd. Ondanks de strenge corona-maatregelen waar we vanaf maart 2020 mee te maken kregen, hebben we met het programma watersysteem goed gescoord. Hieronder gaan we daar per thema wat dieper op in.

Bovenstaande doelenboom is opgenomen in de begroting van 2020. De wit gekleurde einddoelen vergen nog nadere uitwerking de komende jaren.

Inhoudelijke informatie

Wat heeft het gekost?

Netto lasten van het programma

De netto lasten voor het programma Watersysteem bedragen bij het jaarverslag 2020 € 55,8 miljoen. Ten opzichte van het bestuurlijk voortgangsrapport (BVR) 2020 vallen de netto lasten daarmee op een begroting van € 56,7 miljoen uiteindelijk € 0,89 (1,6%) lager uit. Hieronder zijn de voor- en nadelen weergegeven:

Voordelen ten opzichte van de BVR 2020 (€ 1,59 miljoen)

 • Incidenteel door verkoop van regiokantoor locatie Vriezenveen (€ 363.805);
 • Incidenteel op vergunningen en meldingen, bestuursrechtelijke handhaving door minder doorbelaste uren en een opbrengst last onder dwangsom (€ 189.000);
 • Incidenteel door aanbestedingsvoordeel, uit opdracht genomen objecten en doorschuif objecten in het werkplan Groot Onderhoud Kunstwerken (GOK) (€ 79.000);
 • Incidenteel op monitoring waterkwantiteit door een transitorische post; een afrekening van Aqualysis (€ 65.000);
 • Incidenteel voordelen lager dan € 50.000 per geval op verschillende activiteiten als: plannen van derden, onderhoud materieel, recreatief medegebruik (€ 402.195);
 • Incidenteel door het niet inzetten van de post Onvoorzien (€ 496.000).

Nadelen ten opzichte van de BVR 2020 (€ 0,7 miljoen)

 • Incidenteel op kosten monitoring waterkwantiteit door externe capaciteit voor LBW en NBW (nationaal bestuursakkoord water), kosten visstand monitoring, kosten Aqualysis (€ -218.000);
 • Incidenteel door € -498.000 kosten van i. bijdrage onderzoek bodemdaling gemeente Emmen, ii. verplaatsing van grondwaterbronnen, iii. bijdrage Rijkswaterstaat aan tijdelijke pomp installatie die niet volledig door bijsturing binnen andere budgetten konden worden opgevangen (€ -89.000);

 • Incidenteel meerdere kleine nadelen lager dan € - 50.000 op onder andere de activiteiten: Waterbeheersplan, peilbeheer, bediening kunstwerken (€ -150.000);

 • Structureel door op kosten verwijderen van exoten (niet inheemse planten en dieren) beheergebied breed in verband met verdere/hardnekkige verspreiding (€ -197.000);

 • Structureel door meer toezichtkosten bij de sluizen in de Vecht door gelijkstelling openingstijden aan WDOD (€ -51.000).

Netto lasten programma Watersysteem

(bedragen in miljoenen €)

Netto lasten ws

Investeringen programma Watersysteem

Het programma watersysteem heeft in 2020 totaal € 20,3 miljoen geïnvesteerd. Dat is licht hoger dan de prognose bij de BVR, en iets onder het niveau van de begroting 2020. De meeste investeringsprojecten hebben goed doorgang kunnen vinden ondanks de corona-maatregelen. Echter bij enkele projecten in de opstart- en voorbereidingsfase zien we een lichte vertraging optreden, bijvoorbeeld rondom de Dinkel. Dit heeft met name te maken met het niet kunnen organiseren van fysieke bijeenkomsten rondom participatie. Daarnaast hebben enkele projecten wat vertraging opgelopen in verband met de stikstofproblematiek. Een aantal daarvan kunnen worden aangemerkt als beheer- en onderhoudsprojecten en zijn daarom alsnog vrijgesteld van de vergunningplicht.

Investeringen ws

Netto investeringen Watersysteem

(bedragen in miljoenen €)

Netto investeringen ws

Investeringsprojecten 2020 Watersysteem

(bedragen in miljoenen €)

Invest proj ws

Toelichting

In bovenstaande taartdiagram en onderstaande tabel zijn de grootste investeringen in 2020 binnen het programma watersysteem weergegeven. Ten opzichte van de begroting zijn er een aantal afwijkingen. Zo is er in de Vechtprojecten netto ca. € 1,6 miljoen meer gerealiseerd dan vooraf begroot. Dat is te verklaren doordat de verwachte subsidie inkomsten op een aantal deelprojecten een jaar zijn doorgeschoven in verband met een langere doorlooptijd van de subsidiedeclaraties. Bij het Nieuwe Drostendiep is vertraging opgetreden door een langere voorbereidingstijd in verband met de corona maatregelen. Hierdoor konden in 2020 geen bijeenkomsten worden georganiseerd met partners en omwonenden.

Netto investeringen projecten

Netto investeringen proj ws