Verplichte paragraven en jaarrekening 2019


Paragrafen bedrijfsvoering

Deze pagina betreft de wettelijk verplichte paragrafen bedrijfsvoering. Deze gaan onder meer in op de ontwikkelingen in de waterschapsbelastingen, het weerstandsvermogen, de financiering, de verbonden partijen en de omvang van de schuld.

Incidentele baten en lasten

In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de incidentele baten en lasten 2020 zoals die zijn opgenomen in de Programmabegroting 2020, alsmede over de incidentele claims en toevoegingen die zijn toegekend vanuit de post onvoorzien en vanuit de bestemmingsreserves (zoals deze bij de 1e en 2e begrotingswijziging 2020 door het bestuur zijn vastgesteld).

Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen

Deze paragraaf gaat in op het beroep dat in 2020 op de overige bestemmingsreserves is gedaan, alsmede op de bedragen die rechtstreeks uit de voorzieningen zijn onttrokken.

Waterschapsbelastingen

De wateropgaven en taken van het waterschap worden bekostigd door het heffen van belastingen. Deze belastingen bestaan uit de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren). De heffing en inning van de waterschapsbelastingen wordt verzorgd door het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)).

Weerstandsvermogen

In het eerste kwartaal 2021 zijn met de teams binnen het waterschap gesprekken gevoerd over risico’s en kansen binnen de werkprocessen en bedrijfsvoering. Daarbij zijn ook de risico’s vanuit crisisbeheersing meegenomen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Deze risico’s zijn deels gekwantificeerd en financieel meegewogen.

Financiering

Het treasurybeleid van waterschap Vechtstromen is vastgelegd in de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie en het treasurystatuut. Beide beogen het financieringsbeleid transparant te maken waarbij de risico’s zo goed mogelijk worden beheerst binnen de vastgestelde kaders.

Verbonden partijen

De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de bestuurlijke participaties van waterschap Vechtstromen. Verbonden partijen zijn externe organisaties waarin we een bestuurlijk en financieel belang hebben.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering omvat het geheel van interne organisatieonderdelen die ondersteunend zijn aan de primaire activiteiten (kerntaken) van het waterschap. Hiervoor is het dagelijks bestuur beleidsvormend.

EMU-saldo

Het EMU-saldo is het totaal van de inkomsten minus de uitgaven van de Rijksoverheid, sociale fondsen en decentrale overheden. In het zogenoemde Stabiliteits- en Groeipact is per EU-lidstaat een EMU-tekort afgesproken van maximaal 3% van het bruto binnenlands product.

Exploitatierekening

In de navolgende paragrafen worden de verschillende doorsnedes van de exploitatierekening gepresenteerd, zoals voorgeschreven in het Waterschapsbesluit. Het betreft achtereenvolgens de exploitatierekening naar programma's, naar de kostendragers "Watersysteembeheer" en "Zuiveringsbeheer" en de exploitatierekening naar kosten- en opbrengstensoorten. Bij iedere paragraaf wordt conform voorschrift de primitieve begroting, de bijgestelde begroting en de realisatie van het jaar 2020 weergeven.

Exploitatierekening naar programma's

Exploitatierekening naar kostendragers

Toelichting op de exploitatierekening naar kostendragers

Exploitatierekening naar kosten- en opbrengstensoorten

Balans

Algemene toelichting op de balans

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

Toelichting op de exploitatierekening naar kosten- en opbrengstensoorten

Gebeurtenissen na balansdatum

Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht resultaten 2020 indicatoren waterbeheerplan

Bijlage 2: Controleverklaring