Overzicht indicatoren


In samenspraak met een bestuurlijke werkgroep zijn per programma een aantal inhoudelijke- en financiële indicatoren ontwikkeld. Deze indicatoren geven inzicht in:

  • de realisatie van de ambities uit het bestuursakkoord;
  • de realisatie van de doelen uit de programmabegrotingen.

Indicatoren programma's

Indicatoren

Indicatoren Duurzaam Financieel beleid

Het financieel beleid is geen geïsoleerd beleid, maar dient in samenhang gezien te worden met de taken en opgaven van het waterschap. De financiën van een waterschap staan niet op zichzelf, maar zijn een afgeleide van de taken. De doelstellingen van het waterschap, wat het wil bereiken en wat het daarvoor doet, heeft invloed op hoe het er financieel voor staat en wat het betekent op de belastingontwikkeling in het gebied. In onderstaande raderwerk wordt dit verbeeld.

Raders

Hierna geven wij de indicatoren weer die voortkomen uit het kader van duurzaam financieel beleid. Deze zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat wij de (wettelijke) taken en opgaven verrichten:

  1. binnen een structureel sluitende exploitatiebegroting;
  2. met een bestendig investeringsvolume;
  3. met een aanvaardbare schuldpositie;
  4. tegen een maatschappelijk aanvaardbare lastendruk voor huishoudens en bedrijven;
  5. en voldoende reserves in relatie tot het risicoprofiel;
  6. waarbij dit wordt beschouwd over een periode van tien jaar.
Duurz fin beleid