Welke belangrijke ontwikkelingen verwachten wij voor 2021?


Algemene beeld

Vechtstromen werkt aan een aantrekkelijke leefomgeving door te werken aan schoon water dat in de juiste hoeveelheden beschikbaar is. Het bestuur wil hier deze bestuursperiode aan werken met extra aandacht voor vergroening. Dit heeft zich vertaald in een blauwgroene ambitie waarin wordt samengewerkt met stakeholders op de thema’s klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid. We zoeken daarbij op een natuurlijke manier verbinding met de kansen in de omgeving en de agenda van partners. We doen dit binnen de kaders van duurzaam financieel beleid, zoals verwoord in de Meerjarenverkenning (MJV) 2021-2030.

In de MJV zijn de belangrijkste omgevingsontwikkelingen samengevat. Geconstateerd wordt dat deze nog steeds actueel zijn. Met deze programmabegroting proberen wij concreet te handelen op deze ontwikkelingen. De grote onzekere factor blijft echter de gevolgen van de corona pandemie. We maken ons niet alleen zorgen over de economische gevolgen, maar ook over de gevolgen voor de volksgezondheid en wat dit betekent voor de continuïteit van ons werk.

Vechtstromen verricht immers een vitale taak in de samenleving. In de MJV is de keus gemaakt om deze bestuursperiode extra te investeren. Naast het realiseren van ambities, draagt Vechtstromen met extra investeringen ook bij aan het op gang houden van de (regionale) economie. De corona pandemie vraagt erom dat we samen met onze partners continu de vinger aan de pols houden voor eventuele gevolgen voor het waterschapswerk.

Financiën 2021-2024

Hierna wordt inzicht gegeven in de belangrijkste financiële onderdelen.

Bruto-exploitatielasten

Het totaal aan exploitatielasten (excl. toevoegingen reserves) wordt in 2021 geraamd op € 149,5 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2020 bedraagt dit - inclusief een doorgevoerde taakstelling van € 1,0 miljoen - een stijging van 4%. De stijging ontstaat door hogere afschrijvingen, autonome ontwikkelingen in personeelskosten alsmede uit beleids in- en extensiveringen. De lastendrukstijging bedraagt in 2021 conform het kader uit het bestuursakkoord 3,4%, na onttrekking van per saldo € 6,1 miljoen (toevoeging € 2,3 miljoen; onttrekking € 8,4 miljoen) uit de bestemmingsreserves tariefsegalisatie.

Verloop van de reserves

Investeringen en schuldpositie

In onderstaand overzicht is het verloop van de algemene reserves, de overige bestemmingsreserves en de bestemmingsreserves tariefsegalisatie opgenomen. De algemene reserve blijft stabiel. De mutaties in de overige reserves zijn conform besluiten. De bestemmingsreserves tariefsegalisatie dalen tot en met 2023. Als de taakstellingen van € 4,8 miljoen en het nadelige effect ten opzichte van de MJV 2021-2030 van per saldo € 0,35 miljoen zijn ingevuld, ontstaat een sluitende begroting en daarna is geen inzet vanuit de bestemmingsreserves tariefsegalisatie nodig. Dat is een stap in duurzaam financieel beleid.

Verloop reserves

Van bestuurlijk dashboard naar indicatoren per programma

In samenspraak met een bestuurlijke werkgroep is het oorspronkelijke “Dashboard in één oogopslag” doorontwikkeld naar een aantal indicatoren per programma. Deze indicatoren geven een beter inzicht in hoeverre we op koers liggen om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren, welke ontwikkeling/trend we volgen en in hoeverre we de doelen uit programmabegroting realiseren. Het doel is om hiermee het bestuurlijke debat over de programmabegroting beter te faciliteren.

De ontwikkeling van de indicatoren is een continue proces: een indicator kan worden aangepast als er nieuw beleid wordt vastgesteld. Op dat moment zal ook een bijpassend doel worden voorgelegd en vastgesteld.

Soms vraagt dit ook om een scherpere definitie van de bestuurlijke doelen. Er zijn verschillende manieren van presentatie van de indicatoren mogelijk. Bij de huidige opzet is tevens rekening gehouden met de benodigde inspanning die nodig is voor de ambtelijke organisatie om de benodigde data aan te leveren.

In de hierna volgende figuur zijn 12 indicatoren opgenomen die in overleg met de bestuurlijke werkgroep zijn opgesteld. Bij de behandeling van de verschillende programma’s worden deze indicatoren nader toegelicht.

Daarnaast zijn bij de uitwerking van de Financiën een aantal financiële indicatoren toegevoegd (niet in dit overzicht weergegeven).