Besturen en organiseren

Gepubliceerd op 23 november 2020

Vechtstromen kijkt langjarig vooruit om nieuwe ontwikkelingen tijdig door te vertalen naar de goede keuzes voor ons waterschap. Willen we ons werk goed blijven doen of zelfs beter, dan vraagt dat om pro-activiteit, verbinding en (digitale) innovatie. Het strategisch vermogen van de organisatie willen we daarom verder ontwikkelen. We investeren in permanente ontwikkeling van het bestuur, management en medewerkers voor nieuwe kennis, vaardigheden, competenties en flexibiliteit. En om goed de vertaalslag te maken van onze uitdagingen naar het werk in de praktijk, werken we aan meer verbinding tussen bestuurlijk doelen, het vakmanschap van onze medewerkers en de belangen van onze stakeholders.

Met programmasturing zorgen we voor een continue lijn van realisatie en met assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten) voor een continue lijn van beheer en onderhoud op het juiste moment. Dit vraagt om goed opdrachtgeverschap, keuzes maken, prioriteiten stellen en gestructureerd werken. De realisatiekracht van onze organisatie krijgt daarmee een impuls. Daarbij is het essentieel om de juiste hoeveelheid medewerkers met de juiste competenties op de juiste plek te plaatsen. Dit geven we vorm via de lijn van een strategische personeelsplanning.

Klassieke methoden en technieken volstaan niet meer om onze opgaven te realiseren. We moeten op zoek naar nieuwe kennis en technieken, andere werkwijzen en innovatieve oplossingen. Om innovatie aan te jagen heeft het bestuur met het bestuursakkoord van 2019 een innovatiefonds gecreëerd. Het innovatiefonds wordt ingezet voor (co-)financiering van initiatieven met onze omgeving, die bijdragen aan het realiseren van de opgaven van het waterschap op het gebied van klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid. Dit jaar is de Kennis en Innovatie agenda vastgesteld. De eerste voorstellen zijn ingediend en worden beoordeeld door de daarvoor opgerichte innovatieraad. In 2021 worden de eerste innovatieprojecten uitgevoerd.

In 2020 is de communicatievisie vastgesteld. In 2021 wordt hieraan uitvoering gegeven. Een van de thema’s is het professionaliseren van de interne communicatie. Er wordt een methode ontwikkeld om bestuurlijke dilemma’s en besluiten te delen in de organisatie. Daarnaast wordt in 2021 een participatievisie ontwikkeld waarin is opgenomen wat uitgangspunten voor participatie zijn. Dit vindt tevens zijn neerslag in een participatieverordening.

Op grond van de Waterschapswet is de kostentoedelingsverordening maximaal vijf jaar geldig. Op 12 oktober 2016 is de vigerende de kostentoedelingsverordening voor de periode 2017- 2021 voor de watersysteemheffing vastgesteld. De herijking van de kostentoedeling wordt verwerkt in de programmabegroting 2022. Daarom wordt volgend jaar een bestuurlijke keuze voorgelegd ten aanzien van het ingezetenenaandeel en de mogelijkheid van tariefdifferentiaties voor gebouwd en ongebouwd. Dit wordt gedaan via een kostentoedelingsonderzoek waarin de mogelijke verdeling van de kosten van watersysteembeheer over de belastingcategorieën: ingezetenen, gebouwd, ongebouwd en natuur inzichtelijk wordt gemaakt. Deze verdeling is gebaseerd op het aantal ingezetenen en de economische waarden en oppervlakten van de overige categorieën.

De ingangsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022. Volgend jaar worden in het kader van de Omgevingswet diverse producten, zoals een Watervisie , de Waterschapsverordening en het Waterbeheerplan opgeleverd. De Watervisie is inmiddels in ontwerp vastgesteld door het DB en in het najaar van 2020 worden gesprekken met stakeholders gevoerd over deze visie. De resultaten van deze consultatie worden meegenomen in het Waterbeheerprogramma. De Waterwet (en straks de Omgevingswet) schrijven voor dat waterschappen iedere zes jaar een Waterbeheerprogramma vaststellen om te komen tot een samenhangend, systematisch en doelmatig beleid en beheer ter:

  • voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
  • bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
  • vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het Waterbeheerplan dat het enige verplichte planfiguur is van de waterschappen wordt eind 2021 ter besluitvorming aangeboden. De beleidskaders die opgenomen worden met het Waterbeheerprogramma worden weer verankerd in de Waterschapsverordening. Hiermee krijgen de beleidsregels rechtskracht. Om de regels voor partners en ingelanden goed te ontsluiten worden ze opgenomen in het  Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Voor de opgave rondom digitale transformatie maken we in 2021 een stap naar een servicegericht en meer data gedreven waterschap en werken aan verdere versterking van onze digitale vaardigheden. In 2021 richten we ons op de implementatie van de nieuwe i-strategie en de uitvoering van het automatiseringsplan.