Klimaat

Gepubliceerd op 23 november 2020

2020 was wederom een droog jaar. Vooral in het voorjaar (groeiseizoen) was het neerslag tekort nog groter dan in het droogste jaar van deze eeuw (2018). De landbouw en natuur die afhankelijk zijn van neerslag merken voor het derde jaar achtereen de negatieve gevolgen van het neerslag tekort. Het begint precair te worden. Naast operationele maatregelen (optrekken stuwen, plaatsen extra stuwen, later maaien, extra wateraanvoer) en de projecten met partners over watersparen in het kader van Natuur op Peil en Landbouw op Peil, zetten we in 2021 in op het uitvoeren van structurele maatregelen om water minder snel af te voeren en meer vast te houden. Dit doen we samen met partners en grondeigenaren aan de hand van de nog vast te stellen beleidslijn ‘Klimaatrobuust werken’.

In 2021 wordt het programma Lumbricus afgerond. In dit programma is met name met agrariërs en kennisinstellingen gewerkt aan concrete maatregelen om water vast te houden. De resultaten van het programma worden gedeeld en de kennis wordt verder ingezet bij de uitvoeringsmaatregelen in het kader van de beleidslijn ‘Klimaatrobuust werken’. In de netwerkorganisatie Mineral Valley Twente werken we al enkele jaren intensief binnen proeftuinen aan bodemvruchtbaarheid en projecten om water vast te houden en eutrofiëring van het watersysteem te verminderen. We gebruiken ons netwerk om opgedane kennis uit andere programma’s zoals Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer), Landbouw en Natuur op Peil (LOP/NOP) Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) en Lumbricus ook bij partners onder de aandacht te brengen.

Het vraagstuk rondom stikstof is nog actueel. De gebiedsgerichte aanpak van de problematiek van de stikstofdepositie (via de lucht) wordt in 2021 verder uitgewerkt. Dit biedt mee koppel kansen voor de herinrichtingsmaatregelen KRW wanneer eventueel bedrijfsverplaatsingen of –beëindigingen leiden tot het vrijspelen van grond die ingezet kan worden om de herinrichting te realiseren. Mogelijk biedt extensivering / omschakeling van bedrijven ook mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik (vernatting en/of inundatie (overstroming van gebieden)), gekoppeld aan een meer natuurlijke inrichting van waterlopen.  We volgen de ontwikkelingen op de voet, met oog voor de gevolgen voor onze projecten en de kansen voor onze wateropgaven.

In het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) zijn de stresstestkaarten afgerond. De ruimtelijk knelpunten zijn in beeld als het gaat om de effecten van wateroverlast, droogte, hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad) en overstromingen. De stresstestkaarten zijn gemaakt in de samenwerkingsverbanden Noordelijke Vechtstromen en Twents waternet. Na de zomer 2020 zijn de zogenoemde risicodialogen gestart. We werken in 2021 aan het definitief maken van de uitvoeringsagenda's. Vechtstromen vervult een belangrijke rol als deskundige en partner, die mede maatregelen kan nemen om de risico’s te beperken. We liften hierin mee op de actielijnen van gemeenten en andere partners.