Welke belangrijke ontwikkelingen verwachten wij voor 2022?


Algemene beeld

Vechtstromen werkt aan een aantrekkelijke leefomgeving door te werken aan veilig, voldoende en schoon water. Het bestuur wil hier deze bestuursperiode aan werken met extra aandacht voor vergroening. Dit heeft zich vertaald in een blauwgroene ambitie waarin wordt samengewerkt met stakeholders op de thema’s klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid. Onze watervisie benoemt zeven hoofdlijnen en richt daarmee het denken en werken van onze organisatie. We zoek met het werken aan de hoofdlijnen natuurlijk verbinding met de kansen in de omgeving en de agenda van partners. We doen dit binnen de kaders van duurzaam financieel beleid.

In de Meerjarenverkenning (MJV) 2022-2032 zijn de belangrijkste omgevingsontwikkelingen samengevat. Met deze programmabegroting proberen wij concreet te handelen op deze ontwikkelingen. In de MJV is de keus gemaakt voor een financiële taakstelling binnen financieel duurzaam beleid. Daarbij blijven investeringen in de ambities en opgaven zoveel mogelijk overeind, wordt aan het uitgangspunt van beheer op orde niet getornd en worden structurele kosten structureel gedekt.

Nu we zien dat de maatschappij langzaam weer over gaat op ‘normaal’ kunnen we hopelijk de maatregelen van de corona pandemie achter ons laten. Als waterschap zijn we goed in staat gebleken om ons werk te continueren. Wel zijn er nog effecten, bijvoorbeeld doordat tijdens de coronapandemie minder voorraden zijn aangelegd en er wereldwijd een groot tekort is ontstaan aan grondstoffen. Tegelijk komen met betrekking tot bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en energiemarkt krapte en prijsstijgingen in het nieuws, die ook effecten hebben voor ons waterschap. Een omslag is nog niet nog niet inzicht. Rekening houdend met de taakstelling en de onzekerheid hoe we uit de corona periode komen, werken we in 2022 ook concreet aan de invulling van de bestuurlijke thema’s klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid. Er vinden in een jaar natuurlijk allerlei gebeurtenissen plaats, die van invloed zijn op het programma. Hieronder schetsen wij enkele ontwikkelingen die in 2022 plaatsvinden en/of waar we rekening mee moeten houden. Zoals we in de BVR 2021 ook hebben aangegeven, verwachten we dat de ontwikkelingen en risico’s op korte termijn nog niet leiden tot het niet kunnen behalen van de doelstellingen, maar dit is voor de langere termijn wel een aandachtspunt. In de MJV 2022-2031 wordt dat voor de komende jaren in beeld gebracht.

Financiën 2022-2025

Net als voorgaande jaren nemen we, aanvullend op bovenstaande indicatoren, op hoofdlijnen een aantal financiële overzichten op. Er wordt een uitgebreidere toelichting op gegeven.

Bruto-exploitatielasten

Het totaal aan exploitatielasten (excl. toevoegingen reserves) wordt in 2022 geraamd op € 162,2 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2021 bedraagt dit - inclusief een doorgevoerde taakstelling van € 6,0 miljoen - een stijging van 3%. De stijging ontstaat voornamelijk door een eenmalige dubbele indexering in 2022 t.o.v. 2021 (destijds is niet geïndexeerd i.v.m. het incidenteel inboeken van € 1 miljoen als taakstelling) in het algemeen hogere rente/afschrijvingen en autonome ontwikkelingen (zie hoofdstuk o.a. hoofdstuk 5.1). De lastendrukstijging bedraagt in 2022 conform het kader uit het bestuursakkoord 3,4%, na onttrekking van per saldo € 2,8 miljoen uit de bestemmingsreserves tariefsegalisatie.

Verloop van de reserves

In onderstaand overzicht is het verloop van de algemene reserves, de overige bestemmingsreserves en de bestemmingsreserves tariefegalisatie opgenomen. De algemene reserve blijft stabiel. De mutaties in de overige reserves zijn conform besluiten. De bestemmingsreserves tariefegalisatie dalen tot en met 2023. Doordat de taakstelling is ingevuld ontstaat een sluitende begroting en is daarvoor geen inzet vanuit de bestemmingsreserves tariefegalisatie nodig. Dat is een stap in duurzaam financieel beleid. Inzet van de reserves tariefegalisatie kan wel incidenteel nodig zijn om bijvoorbeeld schommelingen in de netto kosten op te vangen.

Verloop reserves

Indicatoren per programma

Hierna volgt een aantal indicatoren per programma en de indicatoren met betrekking tot Duurzaam Financieel beleid. Deze indicatoren geven een beter inzicht in hoeverre we op koers liggen om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren, welke ontwikkeling/trend we volgen, in hoeverre we de doelen uit programmabegroting realiseren, maar vooral om het goede gesprek in het bestuur te faciliteren.

Het benoemen en opnemen van indicatoren in de begroting is een onderwerp dat samen met de AB werkgroep ‘Bestuurlijke Verhoudingen’ besproken wordt. Afgesproken is om bij nieuw beleid voortaan een voorstel te doen voor een indicator. Dit proces borgen we in onze beleidsprocedures. Er zijn op dit moment een aantal nieuwe indicatoren in ontwikkeling. Bij ieder moment in de P&C cyclus wordt een afweging gemaakt of we nog de juiste indicatoren hanteren. Hierbij hanteren we een maximaal aantal van 12 indicatoren dat wordt opgenomen in de producten van de P&C cyclus.