Duurzaamheid

Gepubliceerd op 22 november 2021

In 2021 zijn de Regionale Energie strategieën (RES) 1.0 vastgesteld door gemeenteraden, provinciale staten en het AB. Met het RES doen de regio’s een bod aan het rijk voor de opwek van duurzame elektriciteit en is aangegeven hoe de verwarming van de gebouwde omgeving wordt vormgegeven als alternatief voor aardgas.

Aquathermie (warmte uit oppervlaktewater en afvalwater) kan hierbij een belangrijke rol spelen. De verwachting is dat een nieuw kabinet de Warmtewet verder oppakt waarmee aquathermie in een stroomversnelling kan komen. De netcapaciteit is in vele regio's te klein om de gewenste energietransitie te faciliteren. Er is simpelweg te weinig vermogen om de met zon of wind opgewekt elektriciteit te transporteren. Vechtstromen heeft hier ook mee te maken en dat kan de ambities op het gebied van energieneutraliteit vertragen. In 2022 wordt nader geduid hoe wij onze ambitie energieneutraal werken in 2030 willen realiseren, de eerste zichtbare maatregel zal zijn dat we - boven op de reeds gerealiseerde - op nog drie zuiveringsterreinen zonnepaneelvelden realiseren.

Ons werk staat niet op zich, maar heeft een functie in de openbare ruimte. Met ons werk dragen wij in hoge mate bij aan de beleving van water. Water voegt kwaliteit en belevingswaarde toe aan het landschap in zowel stedelijk als landelijk gebied. Het waterschap zet zich daarom in om, in samenwerking met onze partners, de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en de mogelijkheden te vergroten om water te beleven. Water als leidend principe in de ruimtelijke ordening willen we tot uitdrukking brengen in zichtbaarheid en beleefbaarheid van water in de leefomgeving. Dit vraagt niet alleen een goede integratie van water in de leefomgeving, maar ook medegebruik waar dat kan, of keuzes als dat medegebruik juist niet mogelijk is.