Klimaat

Gepubliceerd op 22 november 2021

Naast een aantal zeer droge jaren was 2021 een jaar waarin een normaal neerslagpatroon was te zien. De grondwaterstanden zijn aangevuld en dit heeft effect op de opbrengsten van agrariërs in ons gebied. Ook de natuur laat tekenen van herstel zien.

We blijven de aankomende jaren naast onze operationele maatregelen (optrekken stuwen, plaatsen extra stuwen, anders maaien, extra wateraanvoer) en de projecten met partners over watersparen in het kader van Natuur op Peil en Landbouw op Peil, inzetten  op uitvoeren van structurele maatregelen om water minder snel af te voeren en meer vast te houden. Dit doen we vanuit ons dagelijks beheer, via diverse bestuurlijke lijnen en samen met partners en grondeigenaren aan de hand van een beleidslijn ‘Klimaatrobuust watersysteem’. Het voornemen is om deze beleidslijn in 2022 na een brede consultatie bestuurlijk vast te stellen.

In 2021 zijn we gestart met het opzetten van een nieuw maaibeleid. Dit beleid wordt in consultatie met belanghebbenden vormgegeven. In 2022 vindt besluitvorming over een gewijzigde opzet van maaien plaats.

Eind mei 2019 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS mocht volgens deze uitspraak niet gebruikt worden voor het verlenen van vergunningen die extra neerslag van stikstofverbindingen in de Natura 2000-gebieden veroorzaakten. Om de situatie op de lange termijn (tot 2030) op te lossen werd een commissie ingesteld onder leiding van Johan Remkes: deze commissie Remkes bracht op 8 juni 2020 haar eindrapport uit, "Niet alles kan overal". Hierin adviseerde zij de landelijke uitstoot van stikstofverbindingen te reduceren ten opzichte van 2019. Mede door de langdurige kabinetsformatie is het stikstofvraagstuk nog niet opgelost. De mogelijke oplossingsrichtingen hebben consequenties voor ons werk. Voor de uitvoering van ons werk krijgen we te maken met strengere regelgeving om de stikstof emissies te beperken, maar het biedt ook kansen om bijvoorbeeld onze ambities op het thema vergroening en waterkwaliteit te versnellen. De verwachting is dat in 2022 beleid en/of regelgeving komt om het stikstofvraagstuk langjarig aan te pakken. Vechtstromen probeert daar overigens al op te anticiperen door op korte termijn de omslag te maken naar de inzet van materieel dat niet bijdraagt aan de stikstofuitstoot.

Vanuit de klimaatopgave wil het waterschap het water beter vast te houden in de haarvaten van het watersysteem. Dit is van belang om droogval en piekafvoeren in onze waterlopen te voorkomen. De Waardevolle Kleine Wateren vormen hierbij een bijzondere categorie, omdat zij ook ecologisch bijzonder waardevol zijn. Zij zijn ook belangrijk om de KRW-doelen te realiseren. Samen met de provincie en het waterschap WDOD evalueren we de kwaliteit van deze wateren en maken we een plan van aanpak voor realisatie van de doelen.

De afgelopen jaren hebben we in het kader van de Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) samen met gemeenten, zogenoemde stresstesten uitgevoerd. Deze zijn voor alle gemeenten in ons beheergebied gereed. De volgende stap is – om aan de hand van deze stresstesten – gesprekken te voeren met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties over de impact van wateroverlast. De regionale risicodialogen met vertegenwoordigers van natuur, landbouw en de bouw- en infrabedrijven zijn afgerond. In 2022 ondersteunen we individuele gemeenten met gesprekken met inwoners en bedrijven en geven we advies hoe via de prestatieafspraken met woningbouwcoöperaties maatregelen getroffen kunnen worden om wateroverlast in stedelijk gebied te beperken. De publiekswebsite van de Twentse gemeenten en het waterschap: www.groenblauwtwente.nl, geeft inspiratie en voorbeelden hoe gezamenlijk gewerkt kan worden aan een klimaatbestendig Twente.

Het Rijk heeft een impulsregeling klimaatadaptatie opgezet. Via deze regeling kunnen waterschappen en gemeenten een financiële bijdrage ontvangen voor klimaatadaptatiemaatregelen. Eind 2021 heeft het samenwerkingsverband Twents waternet de eerste gelden ontvangen ter hoogte van € 3,5 miljoen. Het samenwerkingsverband Noordelijke Vechtstromen heeft de gelden ook aangevraagd en deze worden in 2022 verwacht.