Waterkwaliteit

Gepubliceerd op 22 november 2021

De Europese Commissie is een traject gestart waarbij de Richtlijn stedelijk afvalwater uit 1991 wordt geëvalueerd. De belangrijkste verplichting, die voortvloeit uit de richtlijn is dat overal stedelijk afvalwater moet worden ingezameld en gezuiverd.

Herziening is noodzakelijk en was in 2021 verwacht, maar is door de coronapandemie vertraagd. De verwachting is nu dat volgend jaar de Richtlijn stedelijk afvalwater tegen het licht wordt gehouden. Nederland voldoet volledig aan de huidige richtlijn. Dit geldt echter voor een minderheid van de Europese lidstaten. Daarom heeft de Unie van Waterschappen een position paper opgesteld waarin gesteld wordt dat een herziene richtlijn afgestemd moet zijn op de KRW doelen en moet bijdragen aan de ambities van de Europese Green Deal op het gebied van energie- en klimaatbeleid en circulaire economie.

Het doel van de KRW is dat alle watergangen in 2027 voldoen aan de gestelde doelen voor waterkwaliteit. Vechtstromen heeft vorig jaar bij het vaststellen van de Meerjarenverkenning 2021-2031 ervoor gekozen om voor de realisatie van de maatregelen een beperkte uitloop te accepteren tot 2030 voor het herinrichten van watergangen en tot 2032 voor het aanpassen van onze zuiveringen. In het waterbeheerprogramma 2022-2027 wordt deze lijn bevestigd. De expliciete keuze van Vechtstromen is een gevoelig punt. In Rijn Oost verband en op nationale schaal zal dit onderwerp de komende jaren nog veel aandacht krijgen. Het gaat dan ook over de andere maatregelen, die nodig zijn om de KRW-doelen te realiseren, zoals een aangescherpt mestbeleid of toelatingsbeleid voor bepaalde stoffen.

De door het bestuur in 2021 vastgestelde Beleidslijn Bronaanpak (aanpak die gericht is op het voorkomen van emissies) geeft aan dat het waterschap vooral gaat inzetten op de aanpak van industriële stoffen, nutriënten (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat) en gewasbeschermingsmiddelen. Met name vanuit het team vergunningen, toezicht en handhaving zullen deze stoffen daarom extra prioriteit krijgen, onder meer door het ondersteunen van agrariërs bij aanpassingen in hun bedrijfsvoering.

Voor een deel moeten waterkwaliteitsproblemen gebiedsgericht worden opgelost. Dit kan door gebiedsgerichte maatregelen binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. In enkele gebieden is nog geen riolering in het buitengebied en wordt huishoudelijk afvalwater via een IBA (meestal kleine installatie voor de individuele behandeling van afvalwater)-systeem (Individuele Behandeling Afvalwater) geloosd op het grond- of oppervlaktewater. In het waterbeheerprogramma is daarom opgenomen dat het waterschap samen met de gemeenten wil onderzoeken of het mogelijk is de belasting van het water uit deze IBA’s terug te dringen. Tenslotte vraagt ook het beheer van de waterkwaliteitsdata van het waterschap aandacht. Een update van de software die hiervoor wordt gebruikt is in 2022 noodzakelijk.

Veel automatiseringssystemen op de rioolwaterzuiveringen zijn verouderd en aan het eind van hun technische levensduur. Om klaar te zijn voor de digitale toekomst heeft het dagelijks bestuur besloten komende jaren de procesautomatisering van de rioolwaterzuiveringen toekomstgericht en risico gebaseerd te vervangen. Deze vervanging wordt vormgegeven onder de noemer: PRAUT. Belangrijk onderdeel van deze opgave zijn investeringen in de elektro- en procesautomatisering. Deze automatisering is onmisbaar voor de besturing, bewaking en informatievoorziening van het zuiveringsproces. De procesautomatisering is de afgelopen jaren getransformeerd van beheer op overzichtelijke elektrotechniek naar complexere en integrale ICT technieken. Ook aan de ICT beveiliging worden hogere eisen gesteld. Daarnaast zal er een vorm van bedrijfsvoering van de waterketen moeten komen die aansluit bij deze ontwikkelingen. Het realiseren van een zogenoemde centrale regiekamer speelt hierbij een belangrijke rol.