Programma waterketen


Inleiding

In de doelen voor het programma waterketen is naast onze primaire taak "Infrastructuur op orde', specifiek aandacht voor de doelen "Waterkwaliteit". Het effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater) van de rioolwaterzuiveringen speelt een belangrijke rol in de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ten opzichte van de voorgaande doelenboom is onder "Duurzaamheid" het streven naar 100% circulariteit in 2050 vastgesteld.

Onderstaand de indicatoren waarmee het programma Waterketen wordt bestuurd.

De resultaten uit de afgelopen jaren laten zien dat bij de normale bedrijfsvoering 87% van het fosfaat (gebiedsbreed) kan worden verwijderd. De streefwaarde voor het gebiedsrendement kan daarom vanuit het stand-still beginsel worden verhoogd tot 87%.

Op gebied van waterkwaliteit zetten we in 2022 in op maatregelen waardoor ruimere maatwerkbesluiten beperkt kunnen worden en anticiperen we waar nodig op de KRW-eisen voor het oppervlaktewater.

Hier wordt de voortgang gepresenteerd van het aantal rwzi (rioolwaterzuivering)'s en de hoeveelheid verwerkte VE's dat aan de KRW eisen voldoet.

Energie neutraliteit

Hier is de geplande en gerealiseerde energieneutraliteit voor het gehele waterschap weergegeven. De jaren 2023 t/m 2030 zijn nog niet ingevuld. De plannen die in 2022 worden gemaakt maken inzicht in het verloop mogelijk.

Inhoudelijke informatie