Programmabegroting 2023-2026


Concept programmabegroting 2024-2027

Onder kunt u de concept programmabegroting downloaden en inzien. Deze wordt woensdag 29 november besproken en zo mogelijk vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur.

Inleiding

Voor u ligt de Programmabegroting 2023-2026. In 2023 zijn er waterschapsverkiezingen en sluiten we een bestuursperiode af. De begroting is voor deze bestuursperiode de laatste, waarin de beleidsmatige en financiële opgaven van het bestuursakkoord “Een blauwgroene toekomst, waaraan iedereen kan meedoen” worden uitgewerkt. We hebben de afgelopen periode met veel plezier en enthousiasme invulling gegeven aan de ambities uit ons bestuursakkoord op het gebied van vergroening, beheer en ontwikkeling van onze assets, de klimaatopgave, het verbeteren van waterkwaliteit en CO2 neutraliteit.

2023 is een jaar waarin ontwikkelingen kansen bieden voor het waterschap. De inzet van ons waterschap in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), waarbij we een richting kunnen geven op gebieden als klimaatadaptatie. En ook de energiecrisis zal mogelijk nog meer focus vragen op energieneutraliteit. Het volgend jaar staan er naast reguliere werkzaamheden belangrijke onderwerpen op de planning.

Leeswijzer

In deze Programmabegroting wordt gestart met een (update van de) omgevingsanalyse waarin we de belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op ons werk hebben samengevat.

We geven op hoofdlijnen een samenvatting van het actueel financieel meerjarenbeeld en de lastendrukontwikkeling.

Verder gaan we per programma in op de speerpunten voor 2023 en de risico's en kansen. De programmadoelen en inspanningen (DIN) zijn in doelenbomen vastgelegd. De doelen en de inspanningen uit het vastgestelde Waterbeheerprogramma 2022-2027 zijn opgenomen in de DIN's van de verschillende programma's.

Er wordt per programma een overzicht van de investeringsprojecten in 2023 en de ontwikkeling van de netto lasten en investeringen weergegeven.

De afzonderlijke paragrafen bedrijfsvoering, conform het Waterschapsbesluit.

De exploitatiebegroting 2023. Conform het Waterschapsbesluit is de begroting 2023 gepresenteerd naar de kostendragers watersysteembeheer en zuiveringsbeheer. Tevens wordt inzicht gegeven in de kosten en opbrengsten van het waterschap.

Begroting in één oogopslag

De komende jaren investeert het waterschap miljoenen extra in de regio. Hiermee geeft het waterschap een antwoord op de uitdagingen voor het waterbeheer in zijn beheergebied, een impuls aan de regionale economie en draagt het waterschap bij om goed en ‘groen’ uit roerige tijden te komen. In deze begroting ziet u waar het waterschap in 2023 uw belastinggeld onder andere aan besteedt.

Inkomsten € 183 mln.

Uitgaven € 183 mln.

Belastingen € 144 mln.

Overige inkomsten € 20 mln.

Inzet van een deel van de reserves € 19mln.

Droge voeten

Veilig wonen, werken en recreëren dankzij het maaien en baggeren van 3.700 kilometer watergangen en het onderhouden van 2.600 stuwen en 160 gemalen

Voldoende water

Voldoende water om de functies in ons gebied te bedienen, zoals landbouw en natuur, door water te bergen in natte tijden en langer vast te houden voor droge tijden.

Schoon water

Met het zuiveren van afvalwater uit de riolering dragen we bij aan de volksgezondheid en schoon oppervlaktewater voor flora en fauna in rivieren, beken en kanalen. Daarnaast winnen we duurzame energie uit het rioolslib.

Onze uitdagingen

Het waterbeheer staat voor grote uitdagingen door de toenemende droogte en wateroverlast als gevolg van klimaatverandering, de waterkwaliteit die onder druk staat en ons streven naar duurzaamheid

Investeren met projecten in 2023

Ook investeren we in 2023 € 53 miljoen in diverse projecten in ons werkgebied om ons werk goed te kunnen blijven doen en om te werken aan onze uitdagingen.

Voorbeelden van investeren met projecten

  • Onderhoud aan stuwen, gemalen, bruggen, beschoeiing en het baggeren van watergangen door ons hele beheergebied.
  • Diverse projecten langs de Dinkel om te voldoen aan de eisen vanuit de Kaderrichtlijn Water en onze klimaatopgaven.
  • In en rondom het Nieuwe Drostendiep voeren we diverse maatregelen uit in het kader van de Kaderrichtlijn Water en om de waterhuishouding voor landbouw en natuur te optimaliseren.
  • Afronden van de verbouw van de rioolwaterzuivering in Vriezenveen. Met het toepassen van een innovatief zuiveringsconcept wordt energie bespaard en kunnen in de toekomst grondstoffen worden teruggewonnen uit afvalwater.
  • Renovatie van de rioolwaterzuivering in Ootmarsum. Na de renovatie is het energieverbruik lager en voldoet het gezuiverde rioolwater aan de eisen vanuit Kaderrichtlijn Water.
  • Met het aanleggen van het 10e zonneveld op de zuivering Goor wordt bijgedragen aan de energie-neutraliteit van Vechtstromen.

Waterschapsbelasting 2023

Voor het waterbeheer in Twente, Zuidoost Drenthe en het Vechtdal betaalt u in 2023 waterschapsbelasting. U vindt het overzicht per categorie.

Huurder

Eenpersoonshuishouden in een Huurwoning, Waterschapslasten: € 150,-

Gezin met koopwoning

Meerpersoonshuishouden woning met WOZ-waarde € 345.000, Waterschapslasten: € 383,-

Productiebedrijf voedingsmiddelen

50 vervuilingseenheden met WOZ-waarde: € 3,45 mln., Waterschapslasten: € 4.247,-

Agrarisch bedrijf

40 hectare met WOZ-waarde: € 553.000,- Waterschapslasten: € 2.878,-