Duurzaamheid

Gepubliceerd op 21 november 2022

Tijdens de Klimaatconferentie van Glasgow in 2021 is de urgentie van klimaatverandering wederom bevestigd. In navolging van het akkoord van Parijs zijn er verdere afspraken gemaakt over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. En een paar maanden later verscheen het rapport van het IPCC, waarnaar bij het thema Klimaat al werd verwezen. Dat conclusies verontrustend zijn, werd de laatste tijd ook in de media door wetenschappers breed uitgemeten.

Het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV bevat nieuwe doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, waarbij Nederland in Europa koploper wil zijn bij het tegengaan van de opwarming van de aarde. In het coalitieakkoord is afgesproken om in het beleid te richten op een hogere opgave, wat neerkomt op circa 60% CO2-reductie in 2030. Verwachting is dat de oorlog in Oekraïne op korte termijn gevolgen kan hebben voor de doelstellingen op energieneutraliteit en CO2-reductie. Ook is de komst van een bijmengverplichting onze aandacht waard. Deze gaat leiden tot vraag naar biogas. Dit kan meegewogen worden in keuzes voor investeringen op installaties met biogasproductie.

Onze keuze in een vorige MJV was om energieneutraliteit integraal onderdeel te laten zijn van de doelstelling tot CO2-reductie. Het huidige beleid van Vechtstromen - gebaseerd op de doelen van het blauwgroene bestuursakkoord 2019-2023 - is daarmee gericht op een CO2-reductie van 49% in 2030. Het eventueel volgen van de landelijke doelstelling voor CO2-reductie voor 2030 heeft financiële gevolgen. De Unie van Waterschappen heeft een strategische visie “Op weg naar klimaatneutraliteit” op de afspraken die wij als waterschappen met het Rijk willen maken over de uitvoering van de plannen van het Rijk. Hierbij zullen ook afspraken worden gemaakt over de uitstoot van andere broeikasgassen, waaronder methaan. Hierbij moet wel worden bedacht de reductie hiervan anders uit zal vallen dan bij de realisatie van energieneutraliteit. Dit zal niet door middel van een gesloten businesscase gerealiseerd kunnen worden. Dit staat nog los van de afhankelijkheid van de tijdige beschikbaarheid van voldoende materiaal en gekwalificeerd personeel.