50PLUS


Droge voeten, natte laarzen en schoon water voor betaalbare waterschapsbelasting

50PLUS staat voor het bevorderen van de belangen van met name oudere inwoners van het waterschap Vechtstromen. Ons programma is gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit door het opheffen van achterstallig onderhoud van waterzuiveringsinstallaties. Daarnaast streven we naar het vasthouden van water tijdens de natte perioden, bijvoorbeeld het plaatsen van stuwtjes en het verminderen van het overstromingsrisico bij stortbuien door een uitbreiding van het waterbergingsmogelijkheden, wat ook bijdraagt aan de klimaatbestendigheid. 50PLUS wil een betere dienstverlening voor en een betere communicatie met burgers door middel van inspraakprocedures over belangrijke projecten. Daarnaast zijn we fel gekant tegen afvalwaterinjecties van de NAM in Twentse en Drentse bodem en willen we de levering van schoon water hiervoor door het waterschap stoppen. Tenslotte willen wij de belastingdruk voor de burger niet verhogen en eerlijker verdelen, met name de kleine huishoudens betalen te veel binnen het huidige stelsel.

Dilemma’s