Waterbeheerplan 2016-2021


Watergraaf Stefan Kuks vertelt u meer over het waterbeheerplan 2016-2021 en neemt u hiervoor mee naar het Kristalbad in Hengelo.

Doel en functie

Waterschappen hebben een speciale verantwoordelijkheid voor het water. We hebben wettelijk vastgelegde taken die aangeven wat de maatschappij van ons mag verwachten. Namelijk: zorgen voor een goede bescherming tegen hoog water, voor een goed functionerend regionaal watersysteem en voor het zuiveren van afvalwater. In dit waterbeheerplan beschrijven we hoe we dit in de periode 2016-2021 doen. Ook stellen we de benodigde maatregelen voor.

Doelgroep

Het waterbeheerplan gaat niet alleen over ons werk, maar ook over de verbinding die wij van daaruit leggen met het werk van andere overheden: de provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat en het Rijk. Ons waterbeheer schept vaak randvoorwaarden voor gebruikers van het water, maar biedt ook mogelijkheden en meerwaarde voor maatschappelijke gebruikers, zoals burgers, agrariërs en terreinbeheerders, ondernemers en (drinkwater)bedrijven, recreanten en de naburige Duitse waterbeheerders. Hierbij hebben wij de overtuiging dat we samen verder komen.

Samenwerking Rijn-Oost

Dit plan is door de waterschappen in Oost-Nederland opgesteld. Dit zijn de WDODelta, Rijn & IJsel en Vechtstromen. Wat ons bindt is de ligging in het deelstroomgebied Rijn-Oost, dat behoort tot het internationale stroomgebied van de Rijn. Voor dit stroomgebied zijn de doelen van het waterbeheer en de aanpak ervan in grote lijnen gelijk. Daarom is de tekst van dit waterbeheerplan grotendeels identiek voor de drie waterschappen. Per waterschap zijn aanvullingen of uitvoeringsmaatregelen voor het eigen beheergebied toegevoegd.

Relatie met andere plannen

De verantwoordelijkheid voor het waterbeheer in Nederland ligt bij het Rijk, de provincies en de waterschappen. Ieder heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheden en taken. Voor het waterschap als functionele overheid, zijn de wettelijke en beleidsmatige kaders vanuit het Rijk en provincie van belang. Dit waterbeheerplan staat dan ook niet op zich zelf, maar houdt rekening met de plannen van het Rijk en provincie.