Verkenning klimaatbestendiger waterbeheer in pilotgebied Weijerswold

Gepubliceerd op 14 oktober 2021

Wij zijn gestart met de pilot klimaatbestendiger waterbeheer. We krijgen vaker te maken krijgen met hevige regenbuien, maar ook langere perioden van droogte. Daarom willen we het water vasthouden in het gebied en alleen afvoeren als het nodig is. De pilot wordt uitgevoerd op twee plaatsen in ons gebied: Breklenkamp en Weijerswold.

Pilot Weijerswold

In het pilotgebied Weijerswold is de grond te droog. Dit komt vooral doordat de wateraanvoer en de sturing hiervan niet optimaal is. In tijden van lage afvoeren, bijvoorbeeld als het langdurig droog is, stroomt er niet genoeg water door de Schoonerbeekerdiep om het gebied te voorzien van water. Om een goede invulling te geven aan de watervoorziening van de natuur, zoals het Kloosterbos, de cultuurhistorie (Schans de Katshaar) en de landbouw is een pilot gestart. Deze bestaat uit twee onderdelen, namelijk het aanpassen van kunstwerken (onder andere stuwen en gemalen) en de verkenning van mogelijkheden om water aan te voeren en vast te houden.

Aanpassingen stuwen en gemaal

Binnen het pilot gebied zijn 3 kunstwerken cruciaal om het waterbeheer te kunnen sturen in het gebied Weijerswold, namelijk: gemaal Padhuizerweide, stuw Padhuizerweide en stuw Drie Gemeenten. Deze kunstwerken moeten technisch aangepast worden, zodat ze in de toekomst klaar zijn om de sturing van de wateraanvoer te optimaliseren.

Voor het gemaal betekent dit dat de pompput, de plek waar het water opzogen kan worden, verdiept moet worden om ook in drogere tijd nog water op te kunnen pompen. Deze werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd.

Voor het aanpassen van de stuwen zijn de voorbereidingen gestart. De werkzaamheden worden dit najaar, danwel begin 2022 uitgevoerd.

Verkenning mogelijkheden wateraanvoer en vasthouden

De kunstwerken worden ingezet om ervoor te zorgen dat het gebied Weijerwold gedurende het gehele jaar de juiste hoeveelheid water heeft. Naast deze technische aanpassingen, wordt aanvullend een verkenning uitgevoerd naar de wateraanvoer en mogelijke extra maatregelen. Er zal specifiek aandacht worden besteed aan de landbouw, het Kloosterbos en Schans de Katshaar. Hierbij wordt gedacht aan maatregelen om het water langer vast te houden. Zo is het gebied minder afhankelijk van de aanvoer van water in drogere tijden.

Op dit moment wordt door een team van experts van het waterschap gewerkt aan deze verkenning.