Project Herinrichting Schoonebeek en Schoonebeekerdiep


In het verleden heeft het waterschap plannen gehad om het Schoonebeekerdiep op een andere manier in te richten. Het was de bedoeling om de beek in een brede beekbedding van 40 tot gemiddeld 100 meter breed te laten meanderen en dat de beek met die inrichting onder meer zou bijdragen aan een klimaatbestendig watersysteem. De inzichten in hoe Vechtstromen de komende jaren - samen met partners als gemeenten en provincies - wil werken aan een klimaatbestendig watersysteem zijn echter veranderd. Dit betekent dat de oorspronkelijke plannen voor de herinrichting van het Schoonebeekerdiep niet zullen worden uitgevoerd.

Dit wil niet zeggen dat het Schoonebeekerdiep de komende jaren geen andere inrichting zou kunnen krijgen. Het gebied is namelijk nog steeds wel in beeld als een mogelijkheid om ruimte voor water te creëren. Daarnaast blijft de doelstelling om Kaderrichtlijn-Water-maatregelen te realiseren van kracht. Maar voordat er keuzes gemaakt kunnen worden over het Schoonebeekerdiep en een aantal andere gebieden in het noordelijke werkgebied van Vechtstromen, wil Vechtstromen met een hydrologisch model de effecten van maatregelen in hun onderlinge samenhang doorrekenen. Dit zal in het najaar van 2018 gebeuren. Resultaten zullen in 2019 bekend worden.

Tevens moeten eventuele effecten van de aanleg van de buffer ten zuiden van het Bargerveen worden beschouwd en betrokken worden bij een nieuw plan


schoonebeekerdiep

De keuze om het Schoonebeekerdiep niet volgens de oorspronkelijke plannen in te richten is onderdeel van de herijking van het Lokaal Bestuursakkoord Water