Stuurgroep LIFE IP Deltanatuur brengt werkbezoek aan de Vecht


Op donderdag 27 juni bracht de stuurgroep van LIFE IP Deltanatuur een werkbezoek aan verschillende projecten in het Vechtdal. De stuurgroep, bestaande uit bestuurders van diverse overheden, natuurorganisaties en waterbeheerders, sprak over rivierherstel en projecten in ons werkgebied waarbij natuurontwikkeling centraal staat. Het programma LIFE IP Deltanatuur draagt bij aan de ontwikkeling van deze projecten.

Natuurontwikkeling in projecten

Als eerste op het programma stond het Natura2000-project Junner Koeland bij Ommen. Dit gebied is onder andere belangrijk vanwege de aanwezigheid van stroomdalgraslanden en een oude arm van de Vecht waar bijzondere flora en fauna te vinden zijn.

Vervolgens kreeg de groep in restaurant De Bootsman in Stegeren een presentatie over het project Swimway Vecht. De Vecht is een belangrijke migratieroute voor vissen tussen de zee (in de winter) en paaigebieden (in voorjaar en zomer). In het project onderzoeken we hoe de Vecht als vismigratierivier werkt en waar eventueel maatregelen nodig zijn om de rivier beter in te richten voor de trek en voortplanting van vissen.

Tot slot bracht de stuurgroep een bezoek aan de nevengeul bij stuw Junne waar de ontwikkeling van watergebonden natuur een belangrijke rol speelt. In de nevengeul zit veel meer stroming in het water waardoor planten en dieren die zich thuis voelen bij dynamische natuur zich konden vestigen. De biodiversiteit van dit stukje Vecht is veel groter dan in de hoofdstroom met weinig stroming. Tevens is hier dood hout ingebracht om nog meer soorten planten en dieren aan te trekken.

Nettie Aarnink, lid van de stuurgroep en heemraad van waterschap Vechtstromen, is verheugd over de komst van de stuurgroep naar het Vechtdal: “Natuurontwikkeling vraagt samenwerking. In onze projecten laten we zien dat het mogelijk is om natuur te ontwikkelen en tegelijkertijd rekening te houden met elkaars belangen. Ik hoop dat onze partners in LIFE IP Deltanatuur beter inzicht hebben gekregen hoe we bij de Vecht omgaan met natuurontwikkeling, in samenhang met andere doelen.”

LIFE IP Deltanatuur

Activiteiten in de Nederlandse delta op het gebied van landbouw, visserij en de aanleg van dammen, dijken en polders, leiden tot veiligheid en economische welvaart. Ze verstoren echter ook de natuur. LIFE IP Deltanatuur zoekt naar manieren om het belang van natuur te koppelen aan deze activiteiten. Naar manieren om elkaars ambities te versterken in plaats van te verstoren. Samen met alle partners (overheid, natuurorganisaties, waterbeheerders en bedrijven) wordt een impuls gegeven aan de ontwikkeling van waardevolle deltanatuur in Nederland. Dit doen zij door het ontwikkelen en testen van succesfactoren en instrumenten die bijdragen aan een integrale governance benadering, die optimale coördinatie van belangen in Natura 2000-gebieden in Nederland borgt. Meer informatie over LIFE IP Deltanatuur vind je op de website.