Blauwgroene ambities Vechtstromen vastgesteld door algemeen bestuur in programmabegroting

Gepubliceerd op 27 november 2019

Woensdag 27 november heeft het algemeen bestuur de Programmabegroting 2020-2023 vastgesteld. Daarmee is werk gemaakt van de ambities uit het bestuursakkoord ‘Een blauwgroene toekomst waaraan iedereen kan meedoen’. Verschillende initiatieven om te investeren in de thema’s klimaat, duurzaamheid en waterkwaliteit hebben een plaats gekregen in de programmabegroting 2020-2023.

Op basis van de programmabegroting geeft Vechtstromen in 2020 in totaal 143,7 miljoen euro uit aan de dagelijkse zorg voor voldoende en schoon water. Er wordt 59,1 miljoen geïnvesteerd in onder andere de renovatie en vervanging van zuiveringsinstallaties, persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi), stuwen, gemalen, beschoeiingen en het baggeren van beken en vijvers en aanpassing van de huisvesting. De belastingen voor huishoudens en bedrijven nemen in het voorstel - zoals afgesproken in het bestuursakkoord - in 2020 met gemiddeld 3,4% toe. Ook wordt een bestemmingsreserve ingesteld die wordt gevoed met dividend dat het waterschap ontvangt van de Nederlandse Waterschapsbank. Met de bestemmingsreserve zijn middelen beschikbaar om te investeren in innovatie en voor demping van de lastendruk. In 2019 heeft Vechtstromen 2,6 miljoen euro dividend uitgekeerd gekregen.

Verdere beleidskeuzes, voor de periode 2021-2023, worden volgend voorjaar gemaakt met de besluitvorming over de Meerjarenverkenning.

Wat gaat Vechtstromen in 2020 doen?

In 2020 wordt een start gemaakt met de verwezenlijking van de blauwgroene ambities van het nieuwe bestuur. Initiatieven hiervoor zijn te vinden in de digitale begroting.

Het bestuur hecht veel belang aan de financiële positie van Vechtstromen op de langere termijn en een beperkte stijging van de waterschapstarieven. Om die reden wil het bestuur in het voorjaar van 2020 - als onderdeel van de besluitvorming over de Meerjarenverkenning - een integrale afweging maken van lopende verplichtingen en nieuwe opgaven en ambities, binnen de beschikbare financiële middelen.