Gammelkerbeek


De Gammelkerbeek op Recreatiepark Het Hulsbeek in Oldenzaal is opnieuw ingericht. De oevers van de beek zijn aangepast en de beleefbaarheid is vergroot door de aanleg van een wandelpad langs de beek.

De eerste 2,5 kilometer van de beek stroomt over het recreatiegebied Het Hulsbeek. Het overige deel (circa 8 kilometer) bevindt zich stroomafwaarts van het Hulsbeek. Dit deel is heringericht door de Landinrichtingscommissie Saasveld Gammelke.

Inrichting van de beek

Voor ons was het in de eerste plaats van belang dat de beek voldoet aan de eisen die gesteld worden door de Europese Kaderrichtlijn Water (kortweg KRW). Deze eisen zijn vertaald in een streefbeeld en concrete maatregelen aan de beek. Het streefbeeld is een half open beek waarin ecologische ontwikkeling en natuurlijke processen zoals erosie en sedimentatie de ruimte krijgen. Om natuurlijke processen nog meer de kans te geven en een goede aansluiting te maken bij de werkzaamheden van de landinrichtingscommissie, is verhoging van de beekbodem op enkele plaatsen noodzakelijk gebleken. Daarnaast zijn de oevers van de beek opgeschoond, verbeterd en natuurlijk ingericht met steilranden en natuurvriendelijke oevers.