Droogte update 14 augustus


De droge warme periode brengt helaas geen verlichting voor landbouw en natuur. We kijken, na de buien van gisterenavond, reikhalzend uit naar de verwachte neerslag van de aankomende dagen. Als gevolg van hogere watertemperaturen nemen de meldingen van blauwalg en botulisme toe. In het zuidelijk deel van ons gebied is het neerslagtekort over de grens van 250 mm gegaan.

In het noordelijk deel is het neerslagtekort momenteel 225 mm. Vanaf 14 augustus is het verbod ingegaan om grondwater te onttrekken rondom kwetsbare natuur dat afhankelijk is van grondwater. Dit geldt ten zuiden van de Vecht in Twente en delen van Salland.

De beregeningsregeling wordt steeds belangrijker voor goed waterbeheer in het werkgebied: zo mag er geen water onttrokken worden als er geen water meer over de volgende stuw gaat. De handhavers zien hier streng op toe en controleren volop in het hele werkgebied.

Drie soorten droogte

Vechtstromen hanteert in de communicatie 3 soorten droogte. De eerste is de meteorologische droogte. Er is de afgelopen weken wat regen gevallen. Dit weekend wordt het droog en warm. De tweede soort droogte is die van de bodem. Door de droogte en de warmte van dit weekend kan de bovenste laag van de bodem snel kan uitdrogen. De derde soort droogte is de hydrologische droogte. We hebben het dan voornamelijk over de grondwaterstanden. Het grondwaterniveau is momenteel redelijk stabiel, maar we verwachten wel een dalende lijn. Regen blijft dus welkom, maar graag niet in de vorm van hoosbuien. Die grote hoeveelheden in een keer dringen namelijk slecht in de bodem door en stromen dan te snel weg.

Neerslagtekort

Vanaf 12 augustus gerekend is er in de afgelopen 30 dagen op het weerstation Twenthe 13 mm regen gevallen. Dat is minder dan het gemiddelde van 76 mm. Op 11 augustus was het neerslagtekort daar 260 mm. Die waarde ligt iets boven de lijn van 5% droogste jaren in de grafiek. In dezelfde periode is er op weerstation Hoogeveen 17 mm regen gevallen. Het gemiddelde ligt daar op 87 mm. Op 11 augustus was het neerslagtekort daar 220 mm. Het neerslagtekort zit daar nu ruim iets onder de lijn van 5% droogste jaren. Met de huidige weersverwachting verwachten we een daling van het neerslagtekort in de aankomende weken. De exacte neerslaghoeveelheden zijn echter wel onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden. Het neerslagtekort is een gevolg van weinig regen in combinatie met verdamping door wind en veel zonne-uren. Ook de natuur verdampt in het groeiproces natuurlijk een grote hoeveelheid water. Op een zonnige dag met droge wind en de vegetatie in volle groei, kan er makkelijk 5 mm water verdampen, dat is 5 liter per vierkante meter. Voor ons gebied wil dit zeggen dat er op een mooie zomerse dag meer dan 100.000 liter water per seconde verdampt.

Oppervlaktewater

In de gebiedsdelen waar we water aan kunnen voeren houden we de peilen op zomerpeil of iets daarboven. Het gaat hierbij om ongeveer 40% van ons gebied. De streefpeilen zijn daar momenteel nog steeds goed vast te houden en de verwachting is dat dit de komende weken zo zal blijven. Momenteel is het peil in de Verlengde Hoogeveensche Vaart lager. De aanvoer komt via de Vecht uit Duitsland en vanuit de IJssel en het IJsselmeer.

In de overige 60% van ons gebied kunnen we geen water aanvoeren, maar zijn we volledig afhankelijk van neerslag. Ook hier staan de peilen op zomerpeil of daarboven en is er extra aandacht voor het vasthouden van water. Op de hoge zandgronden staan verschillende waterlopen droog. Vanuit de beregeningsregeling, geldt in ons gebied automatisch een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater als de benedenstroomse stuw niet meer overloopt. Een deel van onze stuwen is uitgerust met telemetrie. We kunnen dan op afstand zien of ze wel of niet overlopen. Onze telemetrie laat zien dat er in het gebied waar we geen water aan kunnen voeren opnieuw minder stuwen overlopen.

Grondwater

Het grondwaterpeil is over het algemeen laag tot zeer laag. Afhankelijk van de lokaal gevallen neerslag is de grondwaterstand laag of bij gebrek aan neerslag zien we dat grondwaterstanden laag tot zeer laag zijn. We zien echter een dalende trend door het mooie weer van de afgelopen dagen. We hopen dat er binnenkort neerslag gaat vallen, zodat het peil zich kan herstellen. Zeker op de hoge zandgronden is dat welkom. Bij voorkeur geen grote hoeveelheden neerslag in één keer, omdat het water dan niet goed in de bodem kan doordringen en snel afstroomt. Vanaf 14 augustus geldt er een grondwateronttrekkingsverbod bij kwetsbare natuur ten zuiden van de Vecht in Twente en delen van Salland. Dit verbod is voor grondwateronttrekkingen binnen een afstand van 200 meter van kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur. In de droge jaren 2018 en 2019 is gebleken dat bij een dergelijk neerslagtekort onherstelbare schade aan kwetsbare natuur dreigt. Voor het gebied ten noorden van de Vecht is de situatie op dit moment iets minder nijpend (neerslagtekort van 225 mm), maar ook hier houden we het nauwlettend in de gaten.

Waterkwaliteit

We hebben een uitzonderlijk zachte winter gehad met daarna een lange warme periode. Ook dit weekend wordt het erg warm weer. De watertemperatuur loopt daardoor op veel plaatsen verder op, vooral in ondiep, stilstaand water. Dit kan leiden tot waterkwaliteitsproblemen, zoals blauwalg. Omdat de waterkwaliteit van stedelijke vijvers momenteel sterk onder druk staat, hebben we op 29 mei een onttrekkingsverbod ingesteld voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied.

Maaien

Tussen 1 mei en 16 november maaien we onze onderhoudspaden en de bodems en oevers van onze waterlopen. In de gebieden waar we water aan kunnen voeren maaien we vooral om de watergangen schoon te houden. Dan is er minder wrijving en kunnen we makkelijker meer water aanvoeren. In de gebieden waar we geen water aan kunnen voeren maaien we juist zo’n 30% minder. De begroeiing zorgt dan voor weerstand. Dat werkt als een groene stuw, waardoor we het water langer vast kunnen houden. We kunnen dat niet bij alle watergangen doen. Als er hoosbuien vallen moeten we namelijk wel voldoende water kunnen verwerken. Onze keuzes daarin zijn weloverwogen en gebaseerd op ervaring en meetgegevens.

Bij de maaiwerkzaamheden houden we zoveel mogelijk rekening met natuur en biodiversiteit. We hanteren strakke regels om te voorkomen dat we schade toebrengen aan plant en dier. Ook van de gebruikers van onze onderhoudspaden verwachten we dat zij zich aan de regels houden en hart hebben voor de mooie omgeving waarin ze wandelen. Dus gooi geen afval in de natuur en houd uw hond aangelijnd om geen dieren op te schrikken.


Droogtepagina

Glanerbeek Droog 2020

Alle informatie over de droogte en watertekort vindt u op onze droogtepagina.

Informatie

Ziet u dode of happende vissen. Dode of zieke watervogels? Meld het dan direct bij ons telefonisch via 088-2203333.

Grondwater, hoe werkt dat?