Verbeteren waterkwaliteit: subsidie voor Overijsselse agrariërs


Wij hebben het bestuursakkoord over aanvullende financiering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in Overijssel ondertekend. Hiermee komt in Overijssel via subsidies 2,8 miljoen euro extra beschikbaar voor projecten om het agrarisch waterbeheer en de waterkwaliteit in sloten, beken en rivieren te verbeteren.

Met de investering gaan boeren, waterschappen en provincie de waterkwaliteit verder verbeteren tot de Europees afgesproken standaarden.

Dagelijks bestuurslid Nettie Aarnink ondertekende op 7 februari namens Vechtstromen het akkoord met de provincie Overijssel, de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Rijn en IJssel) en LTO-Noord. ”Door deze samenwerking wordt de waterkwaliteit in Overijsselse rivieren, beken en sloten verbeterd. “Dat vinden we belangrijk en dat onderschrijven we met dit bestuursakkoord en onze andere initiatieven voor waterbeheer zoals Landbouw op Peil. Gezamenlijke initiatieven zoals bijvoorbeeld innovatieve maatregelen in het van spoelproces van leliebollen of erfafspoeling op agrarische bedrijven worden door de akkoorden gefinancierd. Reductie van spoelwater maakt dat uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen in sloten, beken en rivieren tot het verleden gaan behoren”.