Wij schalen onttrekkingsverboden af


Het groeiseizoen is voorbij, waardoor de kans op problemen met de waterkwaliteit door grootschalige wateronttrekkingen uit sloten, beken en rivieren niet meer groot is. We trekken alle uitgevaardigde onttrekkingsverboden daarom in. De bepalingen uit de reguliere beregeningsregeling blijven echter onverminderd van kracht.

Watergraaf Stefan Kuks: “Ondanks de regenval van dit moment is er nog steeds sprake van een extreem neerslagtekort en zeer lage grondwaterstanden. We blijven de situatie nauwlettend volgen en hebben hierover contact met onze collega waterschappen en landbouw- en natuurorganisaties. Het einde van het groeiseizoen en de zeer geringe beregeningsbehoefte die er op dit moment is, maken dat de onttrekkingsverboden niet langer bijdragen aan de bescherming van grond- en oppervlaktewater. Vandaar het besluit om alle onttrekkingsverboden per 1 november in te trekken”.

Zorgen over komend groeiseizoen - een natte winter gewenst

Het huidige neerslagtekort is nog steeds zorgelijk hoog. Het neerslagtekort is het verschil tussen de hoeveelheid neerslag die valt en de hoeveelheid water die verdampt. Sinds het voorjaar is dit tekort opgelopen tot meer dan 300 millimeter (normaal rond deze tijd 60 millimeter). Veel beken en sloten staan nog droog en bij slechts 35% van de stuwen loopt er weer water overheen. De stuwen staan nog steeds op het zogenoemde zomerpeil, omdat het waterschap zoveel mogelijk oppervlaktewater wil vasthouden in het gebied. De grondwaterstanden zijn extreem laag voor de tijd van het jaar. Alleen langdurige rustige regenval kan dit tekort aanvullen. Een winter met gemiddelde neerslag resulteert waarschijnlijk niet in het niet opvullen van het tekort. Hierdoor kunnen problemen in het nieuwe groeiseizoen in 2019 ontstaan voor landbouw en natuur. De komende tijd gaan LTO, natuurorganisaties, terreinbeheerders en Vechtstromen in gesprek om deze problematiek te bespreken.

Beregeningsregeling blijft gelden

Het onttrekkingsverbod op oppervlaktewater (sinds 9 juli) in gebieden waar geen water kan worden aangevoerd, wordt per 1 november 2018 (einde groeiseizoen) ingetrokken. Dit betekent niet automatisch dat er met oppervlaktewater beregend mag worden in deze gebieden. Want vanaf nu geldt namelijk weer de standaard beregeningsregeling. Hierin is onder andere bepaald dat alleen water onttrokken mag worden als de eerste benedenstrooms gelegen stuw nog overloopt met water. Ook de onttrekkingsverboden voor water uit vijvers binnen de bebouwde kom (sinds 4 juli) en voor grondwater binnen een cirkel van 200 meter rondom geselecteerde natuur (sinds 19 juli) worden per 1 november 2018 ingetrokken.

Terugblik

Ondanks het hoogste neerslagtekort sinds 1976 is er de afgelopen maanden geen algeheel wateronttrekkingsverbod ingesteld in ons gebied. Wij konden met extra inzet van onze medewerkers, pompen en gemalen in 42% van het werkgebied (vooral Drenthe en West Twente) water uit het IJsselmeer aanvoeren via kanalen. Maar met dit water konden we niet alle gebieden op de hoger gelegen zandgronden in bijvoorbeeld Twente van oppervlaktewater voorzien (58% van ons werkgebied). Gedurende de zomer was in 97% van ons gebied grondwateronttrekking mogelijk. Op een aantal plekken (3% van ons gebied) mocht er geen grondwater worden opgepompt. Dit gold voor geselecteerde natuurgebieden waar zeer kwetsbare natuur ligt. Hiermee wilde het waterschap voorkomen dat deze gebieden onherstelbare schade opliepen. Een voorbeeld is het Bargerveen, een hoogveengebied dat nog aangroeit. De waterkwaliteit in stedelijke vijvers stond onder grote druk in de zomerperiode. De hoge watertemperatuur, de lage waterstand en grootschalige onttrekkingen maakten een verbod noodzakelijk om vissen en andere waterorganismen te beschermen. Samen met alle betrokken organisaties wordt de afgelopen droogteperiode de komende tijd uitgebreid geëvalueerd.


Alle informatie over

Amsterdamseveld-baggervelden_DSC8467 kopie