Nieuwe inrichting voor Nieuwe Drostendiep


Samen met provincie Drenthe en de Initiatiefgroep Drostendiep voeren we met de natuurorganisaties werkzaamheden uit in het beekdal Drostendiep.

De maatregelen moeten droogte tegengaan en zorgen voor opvang van water bij stortbuien en hoogwater. Hiermee beperken we de gevolgen van klimaatverandering in het beekdal voor landbouw en natuur.

Samen stroomt water beter

Een goede waterhuishouding is onmisbaar voor landbouwbedrijven en voor natuur. Doordat het klimaat verandert, kan in een korte periode veel neerslag vallen. Dit zorgt voor overlast voor de landbouw terwijl het in de natuurgebieden nu te droog is. Een verbeterde waterinrichting in het stroomgebied Drostendiep versterkt de landbouw en de natuur in de regio. Het waterschap heeft de taak om maatregelen te treffen voor schoon water. Hiervoor is een brede en 5 km lange zone nodig langs het Drostendiep. Daarnaast is het beekdal belangrijk voor piekberging (veilig water) en dat er voldoende water is voor de landbouw en natuur. Ook komt er ruimte voor vissen en ander waterleven. Via POP3 krijgt het waterschap subsidie van de provincie Drenthe en de Europese Unie.

Deltaplan Agrarisch Water

Vanuit het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid en het waterschap is er extra subsidie beschikbaar voor agrariërs om maatregelen te nemen op hun eigen grond. Dit kan zijn het aanleggen van drainage, verbeteren van de bodemstructuur of de aanpak van erfafspoeling door wasplaatsen aan te leggen. Deze klimaatbestendige maatregelen zijn goed voor de waterkwaliteit en om water vast te houden of juist te ontwateren.

In 2018 hebben agrariërs in het gebied knelpunten op het gebied van landbouw en water aangepakt. Zo zijn kleinere waterlopen en duikers opgeschoond waarbij één duiker is vervangen. Knelpunten op het land bij individuele agrariërs hebben de eigenaren zelf opgelost. En knelpunten langs de N854 bij Oosterhesselen zijn door de provincie opgelost. Dit was in deelgebieden ten noorden van de Verlengde Hoogeveensche Vaart. In 2019 zal dit gebeuren ten zuiden van de Verlengde Hoogeveensche Vaart.

Werken aan water

Momenteel worden er onderzoeken gedaan die na de zomer gereed zijn. De verwachting is dat de uitvoering begin 2020 start voor de deelgebieden Klenckerveld en Aalderstroom. In 2020 en 2021 volgen deelgebieden Huismaten en Broeklanden. Hiermee richten we het beekdal van het Nieuwe Drostendiep zo in dat deze is bestand tegen de gevolgen van klimaatveranderingen.

Gemaal Oude Drostendiep

Tussen Dalen en Coevorden ligt het gemaal Oude Drostendiep dat zorgt voor de afvoer van water uit het gebied van het Oude Drostendiep. Dit gemaal heeft onderhoud nodig. Doordat de kosten van renovatie van het gemaal Oude Drostendiep hoog zijn, is er gekozen voor nieuwbouw. Hierdoor zal het gemaal klaar zijn voor de toekomst en voldoen aan de nieuwe normen. En ook de duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit gaan erop vooruit. De klimaatbestendige maatregelen zijn goed voor de waterhuishouding. De locatie van het nieuwe gemaal ligt beter in het Drostendiep en is beter bereikbaar voor bijvoorbeeld beheer. Het gemaal wordt in 2019 vernieuwd.

Stroomgebied Drostendiep

Het stroomgebied Drostendiep in Zuidoost-Drenthe heeft meerdere functies in de regio. Het gebied is onder andere belangrijk voor de plaatselijke landbouw en de natuurontwikkeling in het lager gelegen beekdal. Doordat het klimaat verandert, kan in korte periode veel neerslag vallen of juist droogte ontstaan. De herinrichting van het Drostendiep zorgt voor een klimaatbestendig watersysteem, natuurontwikkeling en goed waterbeheer voor de landbouw en de natuur met ook kansen voor recreatie in het gebied. De manier waarop het project Nieuwe Drostendiep wordt vormgegeven is uniek in Nederland. Op initiatief van georganiseerde agrariërs is een samenwerkings­verband ontstaan, waardoor deze agrariërs vanaf het begin nauw betrokken zijn bij de invulling van de plannen in het gebied. Deze agrariërs, vertegenwoordigd in de Initiatiefgroep Stroomgebied Drostendiep, werken intensief samen met de andere partners in het gebied.

De partners, Provincie Drenthe, Natuurmonumenten, Stichting het Drentse Landschap, Agrarische Natuur Drenthe, gemeente Coevorden, waterschap Vechtstromen en de Initiatiefgroep Stroomgebied Drostendiep werken samen om de gebiedsaanpak voor het Nieuwe Drostendiep vorm te geven.