Elsbeek


praatprent_herinrichting_elsbeek

Achter de woningen aan de Reigerweg, Koekoekweg en Elsbeekweg stroomt de Elsbeek. De Elsbeek is toe aan een opknapbeurt, want er zijn knelpunten in het beheer en onderhoud. De oevers kunnen niet of nauwelijks op de normale werkwijze beheerd en onderhouden worden. Hierdoor neemt de stabiliteit af en kunnen oevers met de oeverconstructies en bouwwerken bezwijken. Daarnaast kan er bij hevige regenbuien wateroverlast ontstaan. De Elsbeek kan op die momenten niet alle water afvoeren. Soms treedt het water buiten de oevers. Ook is het terrein deels dicht begroeid, wordt er groenafval gedumpt en is er geen zicht op activiteiten.

Artikel over Elsbeek in Tubantia

Op donderdag 24 april verscheen er een artikel in de Tubantia over het stuk Elsbeek tussen de Reigerweg-Elsbeekweg en Koekoekweg met als titel ’Ruimte voor Elsbeek: minder wateroverlast’. Hierin wordt gesteld dat de gemeente Hengelo en het waterschap de strook langs de beek aantrekkelijker gaan maken met bijvoorbeeld zitbankjes die geplaatst gaan worden.

De journalist haalt echter twee projecten door elkaar. De Elsbeek rondom de Colensostraat en het parkeerterrein bij Welbions (aan de ‘andere’ kant van de Oude Molenweg) krijgt namelijk ook een opknapbeurt. Op dit stuk worden inderdaad bankjes geplaatst. Voor het stuk rondom de Elsbeekweg-Reigerweg-Koekoekweg zijn we nog niet in de ontwerpfase. Eind 2018 hebben wij samen met de aanwonenden een eerste informatiebijeenkomst gehad waarin hun wensen zijn opgehaald. Deze wensen zijn inmiddels geïnventariseerd en in de komende periode gaan we samen met de aanwonende aan de slag om het gebied te ontwerpen; op dit moment is daarin dus nog niets besloten. Dus ook niet of er wel of geen bankjes komen.

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met Robert Eekers.

Bodemonderzoek langs de Elsbeek

elsbeek

In januari is op de locatie een bodemonderzoek uitgevoerd door Tauw, deze kunt u hieronder inzien/downloaden. Een bodemonderzoek is bij een herinrichtingsproject als deze verplicht.

Flora en fauna onderzoek langs de Elsbeek.

Vanwege de plannen voor de herinrichting is begin februari 2019 een zogenaamde Quick-scan Flora en fauna uitgevoerd langs de Elsbeek.
Een dergelijk onderzoek is verplicht omdat een toetsing van de plannen gedaan moet worden aan de natuurwetgeving en het natuurbeleid.
De resultaten van het onderzoek kunt u lezen in het onderstaande rapport.

Archeologisch onderzoek langs de Elsbeek

In januari 2019 is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied. In het plangebied langs de Elsbeek zijn geen relevante bekende archeologisch waarden geregistreerd. Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek geldt voor een deel van het plangebied wel een hoge verwachting voor resten uit de periode laat-paleolithicum – late middeleeuwen. Dit is afhankelijk van de mate waarin het originele bodemprofiel nog intact is.

Het onderzoeksbureau adviseert om deze verwachting te toetsen door middel van een verkennend/karterend booronderzoek.

Op dit moment ligt er nog geen ontwerp voor de herinrichting van de beek. Het ontwerp zal in de loop van 2019 worden gerealiseerd. Het is dus nu nog niet duidelijk waar en hoe diep exact graafwerkzaamheden verricht gaan worden voor de realisatie.

Met de regio-archeoloog is daarom afgesproken dat, na oplevering van het ontwerp, dit naast het archeologisch bureauonderzoek te leggen en te zien waar er mogelijk eventuele archeologische resten in het geding kunnen zijn. Op basis daarvan zullen eventueel nog enkele archeologische boringen worden uitgevoerd.

Contact

Heeft u vragen over het project Elsbeek dan kunt u contact opnemen met de projectleider Robert Eekers.

Robert Eekers

Robert Eekers

Projectleider

088 220 33 33

Informatie

Samenwerking

Het project Elsbeek is een deelproject van Hengel'eau. Een samenwerkingsverband tussen het waterschap Vechtstromen en de gemeente Hengelo.