Kavelruil van start in Broeklanden/ Oosterhesselerlanden


2018 is een jaar met veel activiteit binnen het project Nieuwe Drostendiep. In maart waren er onder andere avonden waarin kavelruil centraal stond. Om die kavelruil goed te begeleiden is een kavelruilwerkgroep in het leven geroepen door de stuurgroep van het project. Van deze kavelruilwerkgroep is Ruud Wilting, onafhankelijk voorzitter. Verder zitten er in deze groep vertegenwoordigers van waterschap Vechtstromen, Natuurmonumenten en de initiatiefgroep. Als adviseurs nemen de Provincie en Prolander deel aan de werkgroep. Het Drentse Landschap en de gemeente zijn agendaleden.

Grote belangstelling kavelruilinformatieavond!

De kavelruilavonden werden goed bezocht. De start was op 15 maart in het gebied de Broeklanden/Oosterhesselerlanden.

Doel van deze avond was om alle betrokken grondeigenaren en pachters goed voor te bereiden op de wensschetssessie die voor hen een week later gehouden werd. Prolander heeft als begeleider van de kavelruil uitleg gegeven zodat iedereen 22 maart goed beslagen ten ijs zou komen. Zo zijn ook de spelregels en uitgangspunten toegelicht. De belangstelling voor de kavelruilinformatieavond was groot. Op een paar na waren alle grondeigenaren en pachters aanwezig.

Wensen agrariërs geschetst, vervolg in april 2018!

Ook de wensschetssessie voor agrariërs op 22 maart was succesvol. Niet alleen vanwege de opkomst, maar ook vanwege inbreng en ideeën die zijn ingebracht. gehouden. Om de wensen van deze groep in beeld te krijgen was het van groot belang dat iedereen aanwezig was, zodat er zoveel mogelijk geschetst werd wat er gewenst wordt. En dat was het geval!

Het Kadaster hield alles tijdens het schetsen op perceelniveau bij op de laptop. Zo zijn alle gegevens meteen digitaal en kunnen de resultaten van de verschillende groepen na afloop over elkaar heen worden geschoven. Er is in drie groepen geschetst en er zijn hele creatieve plannen ter tafel gekomen. Prolander zal samen met het Kadaster de resultaten verder uitwerken en komt eind april met een adviesrapport.