Handen ineen voor klimaatbestendig Drostendiep


Voor de herinrichting van stroomgebied Drostendiep werken wij nauw samen met betrokkenen uit het gebied. Er is een stuurgroep opgericht met vertegenwoordigers van de agrarische sector, natuurorganisaties en overheden om tot een gezamenlijke gebiedsaanpak te komen. Begin juli kwam de stuurgroep voor het eerst bijeen voor de aftrap van het proces.

De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van ons waterschap, Provincie Drenthe, Natuurmonumenten, Stichting het Drentse Landschap, Agrarische Natuur Drenthe, Initiatiefgroep Drostendiep en gemeente Coevorden. In de gebiedsaanpak voor het Nieuwe Drostendiep komen de verschillende ambities van de betrokken partijen samen. Met een gezamenlijke proces streven alle partners naar duurzame ontwikkelingskansen voor de landbouw en de natuur.

Nettie Aarnink, lid van ons dagelijks bestuur en voorzitter van de stuurgroep ziet veel voordelen in deze aanpak. “Doordat we vanaf het begin nauw samenwerken, versterken we elkaar en stellen we gemeenschappelijke doelen. Hiermee komen we uiteindelijk tot een oplossing die werkt voor alle partijen.”

Nieuw Drostendiep: klimaatbestendig waterbeheer

Het stroomgebied Drostendiep in Zuidoost-Drenthe heeft meerdere functies in de regio. Het gebied is onder andere belangrijk voor de plaatselijke landbouw en de natuurontwikkeling in het lager gelegen beekdal. Doordat het klimaat verandert, kan in korte periode veel neerslag vallen of juist droogte ontstaan. De herinrichting van het Drostendiep zorgt voor een klimaatbestendig watersysteem, natuurontwikkeling en goed waterbeheer voor de landbouw en de natuur. Dit draagt bij aan de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Europese afspraken voor waterkwaliteit.

Deelgebieden Drostendiep

Het totale stroomgebied Drostendiep is groot (7.640 hectare), daarom is het projectgebied opgedeeld in deelgebieden. Een relatief groot deel van het gebied is landbouw. Dit deel kent een apart proces waarvan Initiatiefgroep Drostendiep de trekker is. In samenwerking met ons waterschap inventariseert de initiatiefgroep knelpunten in het watersysteem. Daar waar mogelijk worden projecten in het kader van beheer en onderhoud opgepakt. Zo is begin dit jaar stuw Grevenberg gerenoveerd. Daarnaast kijkt de Initiatiefgroep welke maatregelen er mogelijk zijn in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)). Dit zijn maatregelen om de waterhuishouding op het boerenerf te verbeteren. Voor de andere deelgebieden in het projectgebied is er sprake van een integrale en gezamenlijke aanpak van het gebiedsproces. Hier worden de deelprojecten met alle partners opgepakt onder aanvoering van de stuurgroep.

Subsidie

De komende jaren bestaan voornamelijk uit planvorming en onderzoek in de integrale deelgebieden, te beginnen met Aalderstroom, Klenkerveld en Broeklanden. Vanaf 2018 begint stapsgewijs de uitvoering van de herinrichting. Voor de uitvoering van de herinrichtingsmaatregelen heeft de provincie Drenthe POP3 (het derde plattelandsontwikkelingsprorgamma van de EU)-subsidies verleend. Deze subsidies zijn voor investeringen die bijdragen aan een klimaatbestendig watersysteem en verbetering van de waterkwaliteit (KRW).


Stuurgroep

De stuurgroep Nieuw Drostendiep: Nettie Aarnink, waterschap Vechtstromen (voorzitter), Cees Bijl (Provincie Drenthe), Taco van der Heiligenberg (Natuurmonumenten), Erwin van Liempd (Stichting het Drentse Landschap), Koos Flinkert (Agrarische Natuur Drenthe), Robert Pierik (Initiatiefgroep Drostendiep), Jeroen Huizing (gemeente Coevorden), Tjeerd Dijkstra (projectleider en ambtelijke ondersteuning).

euEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.