Stand van zaken Vechtrijk Gramsbergen


Het is inmiddels zomervakantie, maar de afgelopen tijd zijn er verschillende activiteiten geweest rondom het project Vechtrijk Gramsbergen. Via deze projectupdate informeren we u graag over de laatste stand van zaken.

Terugblik eerste werksessie

Op 2 juli was in De Binder in Gramsbergen de eerste werksessie voor het project Vechtrijk Gramsbergen. Na ontvangst van de genodigden begon de avond met een plenair deel waarin de projectleider van het waterschap, Marion Geerink, een terugblik gaf op het proces tot dan toe. Vervolgens introduceerde de projectleider van de gemeente, Jan-Arie van Berkum, de medewerkers van het adviesbureau Eelerwoude, die de werksessie die avond verder begeleidden. De aanwezigen zijn in groepen verdeeld waarin zij met elkaar spraken over de invulling van het gebied Noord (van Gramsbergen tot de Haandrik), Midden (Gramsbergen en directe omgeving, inclusief Gat van Joosten) en Zuid (van Gramsbergen tot Baalder). Op blanco kaarten zijn de eerste ideeën geschetst en er is getoetst in hoeverre de eerder opgedane ideeën (o.a. van de inloopavond op 1 april jl.) al een plek konden krijgen.

Tweede werksessie & inloopavond

De oogst van de avond zal door de medewerkers van Eelerwoude worden uitgewerkt en zal input zijn voor de volgende werksessie op maandagavond 16 september. Een volgende inloopbijeenkomst is ook gepland. Deze is op maandagavond 7 oktober in De Binder in Gramsbergen, waarbij alle belangstellenden welkom zijn. Hierin zal een terugkoppeling worden gegeven op de eerste ontwerpen en op het gelopen proces.

Bedenkers naam Vechtrijk Gramsbergen in het zonnetje gezet

Vechtrijk Gramsbergen dankt zijn naam aan Truus Kassies en Bert Sloots. Bert Sloots ontving donderdag 18 juli jl. tijdens een bijeenkomst van de projectgroep zijn prijs voor deze mooie naam. De prijs is een arrangement bij de Mommeriete en het logo in een lijstje. De echtgenoot van Truus Kassies nam de prijs op 2 juli jl. al tijdens de eerste ontwerpsessie voor het project in ontvangst. Bert Sloots was op vakantie en kreeg de prijs daarom op een later moment.

Vechtrijk Gramsbergen is nu de naam voor de inrichting van de  Vecht en uiterwaarden tussen Baalder in Hardenberg en de Haandrik. Samen met inwoners en betrokkenen maken gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen een plan voor dit gebied. Het gezamenlijke doel: een waterrijk gebied langs de Vecht voor wandelen, fietsen, varen en om natuur te beleven met behoud van de huidige landbouw. De naam Vechtrijk Gramsbergen is gekozen omdat het een krachtige naam is, die laat zien dat het gebied rijk is aan landbouw, water, natuur en recreatie. Rijk betekent ook dat de Vecht en het gebied er omheen prachtig en kostbaar is.

Samen op excursie

In het project Vechtrijk Gramsbergen zijn verschillende partijen betrokken. Om een goed beeld te krijgen van het gebied en wat er speelt, zijn er de afgelopen tijd twee excursies georganiseerd. Eén excursie voor agrariërs in het gebied met betrekking tot natuur-inclusieve landbouw en één excursie voor betrokken partijen om het gebied beter te leren kennen en met elkaar in gesprek te gaan.

Excursie natuur-inclusieve landbouw

Landbouw langs de Vecht is een belangrijk onderdeel van het project Vechtrijk Gramsbergen. Samen met de ondernemers willen wij de mogelijkheden verkennen om natuur-inclusieve landbouw te realiseren, zonder dat dit ten koste gaat van de verdiensten van de ondernemer. Op 3 juli hebben een aantal melkveehouders uit het gebied rond Gramsbergen een bezoek gebracht aan 2 bedrijven de al in enige mate ervaring hebben met agrarisch natuurbeheer in hun bedrijfsvoering.

Als eerste werd het Hasman Landbouwbedrijf bezocht van de geboeders Roeleveld in Beuningen. Dit bedrijf melkt circa 190 koeien en grenst aan het Natura-2000 gebied Dinkelland. Zij gebruiken in hun bedrijf natuurgras, voeren dat deels aan het vee, gebruiken een deel als strooimateriaal in de stal en wat ze teveel hebben wordt vergist in de biogasinstallatie.

Het tweede bezoek was op de boerderij van Rudie Freriks bij Luttenberg. Ook een melkveehouder, met 85 koeien minder groot dan het vorige bedrijf. Het bedrijf heeft veel variatie in het graslandbeheer zoals gras/klaver, natuurlijk grasland en “pure graze” mengsel. Freriks richt zich mede op weidevogelbeheer en heeft goede ervaring en een hoge gewasopbrengst.

Gebiedsexcursie met betrokken partijen

Op donderdag 11 juli heeft een groep van ongeveer 40 personen die betrokken zijn bij het project Vechtrijk Gramsbergen het gebied van de Vecht rondom Gramsbergen op de fiets verkend. Doel van deze excursie was om een goed beeld te krijgen van het gebied en wat er speelt. Als eerste op het programma was een stop op het bedrijf van de familie Heerkes. Vervolgens werd er doorgefietst naar de boerderij van de familie Waterink aan de overkant van de Vecht en via het Gat van Joosten naar het Welgelegen voor een mooi uitzicht over de uiterwaarden.

Een mooie gelegenheid om in gesprek te gaan met de verschillende betrokken partijen en te horen waar kansen liggen, waar zorgen over zijn en hoe we dit mee kunnen nemen in het project.


Marion Geerink overhandigt de prijs aan Bert Sloots

Vragen, opmerkingen of op de hoogte blijven?

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van het project? Meld u aan voor de nieuwsservice via www.vechtstromen.nl/nieuwsservice. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze update? Stuur ze naar vechtgramsbergen@hardenberg.nl.