Overeenstemming met grondeigenaren zuidelijke Vechtoever


De zuidelijke Vechtoever bij het centrum van Ommen krijgt een nieuwe inrichting, met onder andere een nevengeul van de Vecht. Gemeente Ommen, provincie Overijssel en ons waterschap hebben hiervoor een overeenkomst gesloten met de grondeigenaren in het gebied. Dankzij het plan krijgen water en natuur meer ruimte en w0rdt een belangrijke bijdrage geleverd aan de sociaal-economische positie van het de regio.

In de afgelopen periode is samen met de eigenaren en gebruikers van het gebied gewerkt aan een plan voor de herinrichting van de zuidelijke Vechtoever bij Ommen: het gebied tussen de Zwolseweg en de Vecht. Dit heeft geleid tot een plan voor de aanleg van een nevengeul die grotendeels over het terrein van camping De Koeksebelt en het scoutingterrein loopt. De geul volgt waar mogelijk de oude loop van de Vecht. Voor de bereikbaarheid van het eiland dat hierdoor ontstaat, is in het plan voorzien door de aanleg van twee bruggen. Camping De Koeksebelt krijgt een nieuwe inrichting. Dankzij het plan wordt in navolging van de heringerichte noordelijke Vechtoever nog meer waterveiligheid gecreëerd bij extreme afvoersituaties. Natuurvriendelijke oevers van de nevengeul bieden de nodige kansen bieden voor planten en dieren. Bovendien levert uitvoering van het plan een belangrijke bijdrage aan de sociaal-economische positie van de regio.

RTV Oost heeft ook een leuk radio-interview uitgezonden over het dit project.

Overeenkomst

Deze week zijn de afspraken met alle betrokken partijen bekrachtigd in een overeenkomst. Het plan wordt nu uitgewerkt in een bestemmingsplan voor het gebied. Streven is dat nog dit voorjaar de eerste schop in de grond gaat. Bestuurslid Wim Stegeman van ons waterschap: “Dankzij de inzet van alle betrokkenen ligt er een reëel en betaalbaar plan voor het gebied langs de zuidelijke Vechtoever. Als waterschap, gemeente en provincie zijn we blij dat we dit plan in samenwerking met de camping en de andere grondeigenaren kunnen realiseren. Nu de handtekeningen gezet zijn en na het doorlopen van de benodigde ruimtelijke procedures, kunnen we ook hier onze doelen op het gebied van water, beleving en natuur definitief behalen.”

Vechtoevers Ommen

De Vecht bij Ommen vormde jarenlang een ‘flessenhals’ omdat de rivier hier op z’n smalst is. Daarom werken de gemeente Ommen, waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel gezamenlijk aan de herinrichting van Vechtoevers in Ommen. Water krijgt meer ruimte zodat het waterpeil bij hoog water daalt en inwoners van Ommen droge voeten houden. Daarnaast willen de partijen de Vecht stapsgewijs terugbrengen naar een halfnatuurlijke laaglandrivier en de recreatieve mogelijkheden in het gebied vergroten. De noordelijke Vechtoever is als eerste onderdeel in 2014 opnieuw ingericht. De Vecht is verbreed, er is een haven gerealiseerd en er zijn wandelpaden en een wandelpromenade aangelegd.