Wet openbaarheid bestuur, verzoek


Het waterschap verstrekt uit zichzelf veel informatie over het beleid, concrete plannen, en geplande werkzaamheden. Het doet dat in de vorm van flyers, bestuursstukken, berichten op de website en via sociale media.

Toch kunt u behoefte hebben aan meer informatie, in het bijzonder aan informatie die is te vinden in documenten waarover het waterschap beschikt.

Dan kunt u een verzoek indienen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, een zogenaamd, Wob-verzoek.

Voorwaarden

Uw Wob-verzoek:

  • beschrijft zo precies mogelijk waarover u informatie wilt ontvangen, en zo mogelijk welke documenten u precies wilt ontvangen,
  • betreft informatie die ergens is vastgelegd. Het maakt niet uit op wat voor manier,
  • betreft informatie waar het waterschap over beschikt.

Indienen

U kunt uw Wob-verzoek indienen op het onderstaande adres:

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen
Postbus 5006
7600 GA Almelo

Of u kunt uw verzoek indienen via een digitaal formulier. Zie rechterbalk.


Digitaal indienen

Als u uw Wob-verzoek digitaal in wilt dienen, vindt u hier het formulier.