Keur


De keur is een algemene verordening van het waterschap waarin staat aangegeven welke activiteiten in of nabij oppervlaktewaterlichamen zijn toegestaan. Of welke vergunning plichtig zijn. Het gaat hierbij om zaken als waterbeheersing (grond- en oppervlaktewater), bescherming van sloten, kanalen, stuwen en gemalen. Als u een activiteit wilt uitvoeren op of nabij een waterloop of waterkering, dan moet u bij het waterschap een watervergunning op basis van de Keur aanvragen.

Bekijk de Keur waterschap Vechtstromen

Niet alle handelingen/activiteiten zijn vergunning plichtig. Waterschap Vechtstromen heeft een aantal algemene regels vastgesteld. Als u aan deze algemene regel(s) kunt voldoen, dan kunt u in plaats van een vergunning aan te vragen volstaan met een melding.

De algemene regels

Waterschap Vechtstromen heeft de volgende algemene regels vastgesteld:

Algemene regel voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening en/of bevloeiing

bekendmaking

Naar de algemene regel

Algemene regel voor het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van beregening en/of bevloeiing

bekendmaking

Naar de algemene regel

Algemene regel voor het verrichten van buitengewoon onderhoud aan waterkeringen

bekendmaking

Naar de algemene regel

Algemene regel voor het plaatsen van afrasteringen

bekendmaking

Naar de algemene regel

Algemene regels kwantiteit:

  • Lozen van water in een oppervlaktewaterlichaam
  • Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam
  • Kabels en leidingen

bekendmaking

Naar de algemene regel

Algemene regels vrijstelling vergunningplicht onttrekken van grondwater Keur waterschap Vechtstromen

bekendmaking

Naar de algemene regel

Algemene regel vrijstelling vergunningplicht voor oppervlaktewaterlichamen die niet in de legger zijn opgenomen

Naar de algemene regel

Algemene regels recreatief medegebruik

Naar de algemene regel

Beleidsregels

Naast algemene regels zijn ook beleidsregels vastgesteld. Hierin is opgenomen en gemotiveerd hoe waterschap Vechtstromen omgaat met de diverse activiteiten c.q. werkzaamheden in haar watersysteem en waarom.

Omschrijving beleidsregels

In de beleidsregels zijn de volgende zaken omschreven:

Beplantingen in en langs oppervlaktewaterlichamen

Naar de beleidsregels

Bruggen in en over oppervlaktewaterlichamen

Dam met duiker in oppervlaktewaterlichamen

Dempen en (ver)graven oppervlaktewaterlichamen

Kabels en leidingen (oppervlaktewaterlichamen)

Werken algemeen

Talud beschermende voorzieningen in oppervlaktewaterlichamen

Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam en het maken van een onttrekkingswerk

Steigers, vlonders en overhangende bouwwerken

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam en het maken van lozingswerken


Meer informatie

Erf emissie