Lozen van afvalwater vanuit een bedrijfsinrichting


Het gaat hierbij om afvalwaterstromen die vanuit een bedrijfsinrichting worden geloosd. Voorbeelden zijn  koelwater, (verontreinigd) regenwater en/of proceswater.

Omgevingsloket.nl

Afhankelijk van het soort afvalwater, de samenstelling, de hoeveelheid en de bedrijfsactiviteiten kunnen diverse regels van toepassing zijn. Via het Omgevingsloket kunt u voor uw situatie een vergunningencheck doen. De vergunningencheck geeft inzicht in de regels en de benodigde meldingen en/of vergunningen.

De meest voorkomende lozingen zijn geregeld in het activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) milieubeheer. Wanneer een lozing niet in dit besluit is geregeld, is een watervergunning nodig. Het waterschap gaat dan in overleg met het bedrijf de mogelijkheden bekijken om de lozing toe te staan. De regels voor de lozing worden dan in een watervergunning vastgelegd.