Lozen huishoudelijk afvalwater


In de meeste situaties wordt afvalwater vanuit huishoudens op het vuilwaterriool geloosd. Wanneer het vuilwaterriool te ver weg ligt, mag hiervan worden afgeweken.

Mogelijke lozingsroutes zijn dan in de bodem of in het oppervlaktewater. Voor beide situaties geldt een meldingsplicht via het Besluit lozen afvalwater huishoudens.


Melden of aanvragen