Onttrekken en lozen van grondwater


Wilt u grondwater onttrekken in ons beheergebied, bijvoorbeeld voor het bemalen van een bouwput of voor een grondwater- of bodemsanering? In de meeste gevallen geldt er een meldings- of vergunningplicht. Op deze pagina vindt u informatie over het doen van een melding of het aanvragen van een vergunning, voor zowel de onttrekken als de lozing. 

De regels met betrekking tot het onttrekken en lozen van grondwater zijn afhankelijk van de reden van de onttrekking. Hieronder hebben we dit (vereenvoudigd) uitgewerkt. De exacte regels zijn terug te vinden in de Keur van het waterschap.

Melding bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

Voor het onttrekken van grondwater voor een bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering en grondsanering volstaat een melding als de onttrekking:

 • niet meer bedraagt dan 50.000 m³ per maand;
 • niet meer bedraagt dan 200.000 m³ in totaal, en
 • niet langer duurt dan 6 maanden.

Indien u aan deze voorwaarden voldoet kunt u een melding doen middels het formulier Melding bouwputbemaling. U meldt op deze manier zowel de onttrekking van het grondwater als de lozing op oppervlaktewater of het retourneren in de bodem. Indien u loost op het (hemelwater)riool of op de bodem moet u tevens bij de gemeente een melding doen. Meer informatie vindt u in de flyer bouwputbemaling.

Melding beregening en bevloeiing

Het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing kan met een melding als:

 • de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 60 m³ per uur;
 • de onttrekking niet meer bedraagt dan 25.000 m³ in totaal; en
 • de onttrekking niet langer duurt dan 3 maanden aaneengesloten;
 • de onttrekking niet plaats vindt binnen een verbodsgebied.

De verbodsgebieden zijn aangegeven in de Keur van het waterschap Vechtstromen. U kunt een melding doen middels het formulier Melding overige grondwateronttrekkingen. Het is belangrijk de locatie en de pompcapaciteit exact aan te geven in dit formulier. De meldingstermijn is twee weken.

Melding grondwatersanering

Wanneer u water onttrekt voor een grondwatersanering volstaat een melding indien de onttrekking:

 • niet meer bedraagt dan 50.000 m³ per 30 dagen, en
 • niet meer bedraagt dan 200.000 m³ per 12 maanden.

U kunt de melding doen via het Omgevingsloket. Hier kunt u zowel de onttrekking als de lozing melden. U dient te voldoen aan de lozingseisen uit het Besluit lozen buiten inrichtingen. Het is van belang duidelijk de kwaliteit van het te lozen water aan te geven. De meldingstermijn voor onttrekkingen:

 • korter dan 48 uur: hoeft niet gemeld te worden;
 • tussen de 48 uur en de 8 weken: minimaal 5 werkdagen voor aanvang;
 • langer dan 8 weken: minimaal twee weken voor aanvang.

Melding veedrenking

Voor het onttrekken van grondwater voor veedrenking volstaat altijd een melding. Een melding kan gedaan worden via het formulier Melding overige grondwateronttrekkingen. Het is nodig om het minimaal twee weken voor aanvang te melden.

Melding brandblusvoorziening

Het onttrekken van grondwater voor een brandblusvoorziening is een melding in alle gevallen voldoende. U kunt een melding doen via het formulierMelding overige grondwateronttrekkingen. Meldt het wel tenminste twee weken voor aanvang.

Overige meldingen

Als u om een andere reden grondwater onttrekt dan volstaat een melding indien:

 • de bruto pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 10 m³ per uur, en
 • het geen onttrekking betreft voor het drooghouden van een ondergronds bouwwerk.U kunt de melding doen via het Omgevingsloket.

Vergunningplicht

Wanneer uw werk over de meldingsgrenzen heen gaat zal een vergunning aangevraagd moeten worden. De procedure voor een grondwatervergunning bestaat uit twee stappen:

 1. m.e.r.-aanmeldingsnotitie;
 2. vergunningaanvraag.

De m.e.r.-aanmeldingsnotitie bestaat uit een korte (vormvrije) notitie waarin de milieueffecten zijn uitgewerkt. De effecten die hierbij tenminste moeten worden beschouwd staan opgenomen in bijlage III van de Europese Richtlijn 2011/92/EU. Ter grondslag van de effecten ligt de geohydrologische berekening voor het onttrekkingsdebiet en het invloedsgebied. De geohydrologische onderbouwing dient dus ook bij de m.e.r.-aanmeldingsnotitie ingediend te worden.

Op de m.e.r.-notitie nemen wij een formeel besluit. Dit besluit is een indieningsvereiste voor de vergunningaanvraag, vandaar dat de vergunning pas kan worden aangevraagd als de m.e.r.-procedure is doorlopen. Bij de vergunningaanvraag zullen wij ook de andere mogelijke effecten beschouwen.

De behandeltermijn voor de m.e.r.-aanmeldingsnotitie is 6 weken. De reguliere procedure voor een grondwatervergunning is 8 weken (de mogelijkheid bestaat om de 26 weken procedure aan te houden). Normaliter is de vergunningprocedure dus 14 weken, exclusief eventuele aanvullende gegevens die gevraagd worden. Houd rekening met deze lange proceduretijd!

De m.e.r.-notitie kan worden ingediend per mail via grondwater@vechtstromen.nl . De vergunningaanvraag moet gedaan worden via het Omgevingsloket.

Overige aspecten

Voor de lozing van het onttrokken grondwater op zowel oppervlaktewater moet heffing worden betaald. Bij schoon grondwater wordt per 1000 m³ 1 vervuilingseenheid in rekening gebracht. Verder kan de provincie voor de onttrekking ook heffing rekenen.

Wanneer er met meer dan 60 m³ per uur op oppervlaktewater wordt geloosd, is voor de lozing een Keurvergunning vereist. Deze kan aangevraagd worden via het Omgevingsloket. De behandeltermijn voor een lozingsvergunning is 8 weken.


Meldingen /aanvraagformulier

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, via ons algemene telefoonnummer, 088 – 220 33 33. Of stuur een mail naar grondwater@vechtstromen.nl.