Algemeen bestuur


Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van een waterschap. Het bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. Het algemeen bestuur stelt de begroting en daarmee de tarieven van de waterschapsbelastingen vast, evenals de belangrijkste regelingen en verordeningen. Het beslist over de uitvoering van grote investeringsprojecten en controleert de uitvoering van de taken van het waterschap en de besteding van het jaarlijkse budget.


Leden algemeen bestuur

algemeen bestuur vechtstromen

Vergaderingen bestuur

Bestuurlijke documenten

Bestuursprogramma, programmabegroting, meerjarenverkenning en het jaarverslag.

Nevenfuncties algemeen bestuursleden en WNT-gegevens

Het register geeft u inzicht in de nevenwerkzaamheden van onze bestuursleden.