Algemeen bestuur

Gepubliceerd op 16 december 2013

Algemeen bestuur

In het algemeen bestuur zitten 27 mannen en vrouwen, met elk hun politieke kleur. Zij vertegenwoordigen de belangen van de diverse doelgroepen in ons gebied. Een aantal zetels is gereserveerd voor belangenorganisaties van agrariërs, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties. Voor de invulling van de overige zetels (ingezetenen) organiseren we elke vier jaar waterschapsverkiezingen. Inwoners kunnen dan hun stem uitbrengen.

Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van een waterschap. Het bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. Het algemeen bestuur stelt de begroting en daarmee de tarieven van de waterschapsbelastingen vast, evenals de belangrijkste regelingen en verordeningen. Het beslist over de uitvoering van grote investeringsprojecten en controleert de uitvoering van de taken van het waterschap en de besteding van het jaarlijkse budget.


Leden algemeen bestuur

Vergaderingen bestuur

Bestuurlijke documenten

Bestuursprogramma, programmabegroting, meerjarenverkenning en het jaarverslag.

Nevenfuncties

Het register geeft u inzicht in de nevenwerkzaamheden van onze bestuursleden en secretaris-directeur.