12 oktober 2016


Besluitenlijst vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen, 12 oktober 2016

Kostentoedelingsverordening 2017

Het algemeen bestuur besluit in meerderheid, met tegenstemmen van de fracties VVD en Ouderenpartij, conform voorstel:

1. de Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2017 vast te stellen, met daarin de volgende toedelingspercentages:

 • 37,50% aan de ingezetenen;
 • 14,28% aan de zakelijk gerechtigden van ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen;
 • 0,25% aan de zakelijk gerechtigden van natuurterreinen;
 • 47,97% aan de zakelijk gerechtigden van gebouwde onroerende zaken;

2. een gedifferentieerd tarief vast te stellen voor:

 • waterbergingsgebieden van 25% van het tarief ongebouwd;
 • buitendijks gelegen onroerende zaken van 25% van het tarief gebouwd en ongebouwd;
 • verharde openbare wegen van 200% van het tarief ongebouwd;

3. te bepalen dat de gedifferentieerde tarieven voor waterbergingsgebieden en verharde openbare wegen cumuleren tot een tarief van 50% van het tarief ongebouwd;

4. de waardepeildatum vast te stellen op 1 januari 2015;

5. de kosten voor kwijtschelding rechtstreeks toe te rekenen aan de categorie ingezetenen;

6. de Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2017 na vaststelling ter goedkeuring toe te zenden aan gedeputeerde staten van Overijssel en Drenthe.

Kredietaanvraag versnelling uitvoering beheerprojecten 2016

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur een krediet van € 975.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van verschillende beheerprojecten inzake baggeren en beschoeien.

Bestuurlijke jaarplanning 2017

Het algemeen bestuur heeft conform voorstel besloten in te stemmen met de bestuurlijke jaarplanning algemeen bestuur 2017, waarbij:

 • vijf vergaderingen worden georganiseerd;
 • vijf informele themabijeenkomsten (waarvan één projectenexcursie) worden georganiseerd;
 • geen bijeenkomsten plaatsvinden op vastgestelde feestdagen;
 • geen bijeenkomsten plaatsvinden in vastgestelde schoolvakanties voor het basisonderwijs;
 • geen bijeenkomsten plaatsvinden op bid- en dankdag voor gewas en arbeid;
 • een reces wordt gehouden van vier weken in de zomervakantie basisonderwijs van 31 juli t/m 27 augustus 2017 (weken 31 t/m 34).

Controleprotocol voor de accountantscontrole op jaarrekening 2016

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur het controle-protocol 2016 ten behoeve van de accountantscontrole op de jaarrekening 2016 van waterschap Vechtstromen vast te stellen. In het controleprotocol 2016 wordt voorgesteld om:

1. de looptijd van het controleprotocol gelijk te stellen aan het besluit van het algemeen bestuur van 20 april 2016 om de raamovereenkomst met betrekking tot de dienstverlening van de accountant te verlengen met één jaar, betrekking hebbende op het boekjaar 2016;

2. de door de accountant te hanteren goedkeuringstolerantie voor fouten in de jaarrekening 2016 en onzekerheden in de controle over 2016 te stellen op:

Overzicht
Goedkeurings-tolerantie Goedkeurend Beperking Oordeel-onthouding Afkeuring
Fouten in jaarrekening (% van bruto lasten) ≤ 1% > 1% ≤ 3% ≥ 3%
Onzekerheden in controle (% van bruto lasten) ≤ 3% > 3% < 10% ≥ 10%

3. de door de accountant te hanteren rapporteringstolerantie voor het apart rapporteren van fouten en onzekerheden te stellen op 10% van de goedkeuringstolerantie;

4. met betrekking tot het voorwaardencriterium alleen de aspecten recht, hoogte en duur van de financiële stromen in de rechtmatigheidscontrole te betrekken;

5. het geactualiseerde normenkader waterschap Vechtstromen 2016, zoals opgenomen in bijlage 1 van het controleprotocol 2016, vast te stellen en met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 in werking te laten treden.

Opdrachtbevestiging opdracht controle jaarrekening 2016

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel in te stemmen met de opdrachtbevestiging van de accountant voor de controle-opdracht jaarrekening 2016 en de accountant hierover formeel te informeren.