20 april 2016


Besluitenlijst vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen, 20 april 2016

Financiële afronding gemaal Eefde

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

  1. akkoord te gaan met de voorgestelde financiële bijdrage van € 433.000 aan de meerkosten van de renovatie van het gemaal Eefde;
  2. deze meerkosten in rekening te laten brengen als een 5e termijn in 2020 en in de Meerjarenverkenning 2017-2020 naar dekking te zoeken voor deze 5e termijn;
  3. namens de partners een brief te sturen naar Rijkswaterstaat waarin de afspraken worden bevestigd.

Verlenging Raamovereenkomst accountant 2016/2017

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur:

  1. het advies over te nemen van de AB-controlecommissie voor de verlenging met één jaar van de huidige Raamovereenkomst met onze accountant BDO Audit & Assurance B.V.;
  2. de hiertoe strekkende Raamovereenkomst met BDO met één jaar te verlengen voor de periode 15 mei 2016 t/m 14 mei 2017 tegen dezelfde condities, met de mogelijk­heid voor het water­schap om de raamovereenkomst daarna met nog één jaar te verlengen.

Integriteit fractievertegenwoordigers

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

  1. te constateren dat de gedragscode integriteit leden algemeen bestuur niet van toepassing is op fractievertegenwoordigers;
  2. fractievertegenwoordigers te verplichten hun nevenfuncties, aangenomen uitnodigingen en cadeaus met een geschatte waarde van meer dan € 50 te melden bij de voorzitter van de adviescommissie waarvan zij deel uitmaken;
  3. artikel 6 van het Reglement voor de adviescommissies waterschap Vechtstromen aan te vullen met een tweede lid, luidende:
  4. “2. De fractievertegenwoordigers melden hun nevenfuncties, aangenomen uitnodigingen en cadeaus met een geschatte waarde van meer dan € 50 bij de voorzitter van de adviescommissie waarvan zij deel uitmaken”;
  5. de fractievertegenwoordigers volwaardig te laten deelnemen aan de integriteitsactiviteiten die voor het algemeen bestuur worden georganiseerd.