30 november 2016


Besluitenlijst vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen, 30 november 2016

Oplegnota bij Bestuurlijk voortgangsrapport 2016 en Programmabegroting 2017-2020

 1. Met tegenstem van de fractie Ouderenpartij besluit het algemeen bestuur het bestuurlijk voortgangsrapport 2016, inclusief de 2e begrotingswijziging 2016, vast te stellen.
 2. Met tegenstem van de fracties Ouderenpartij en VVD besluit het algemeen bestuur de programma-begroting 2017-2010, inclusief de tarieven 2017 voor de waterschapsbelastingen vast te stellen.

Vaststellen belastingverordeningen 2017

Met tegenstem van de fracties Ouderenpartij en VVD besluit het algemeen bestuur conform voorstel:

 1. de belastingverordeningen voor 2017 vast te stellen conform de thans geldende belastingverordeningen, zij het met nieuwe belastingtarieven;
 2. in tabel B van bijlage I bij de verordening zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren) waterschap Vechtstromen 2017, en van bijlage I bij de verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen 2017 de normen voor ontsluiting en meting van som ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof te actualiseren;
 3. vast te stellen de verordening zuiveringsheffing waterschap Vechtstromen 2017, met het tarief van € 50,24 per vervuilingseenheid;
 4. vast te stellen de verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen 2017, met het tarief van € 50,24 per vervuilingseenheid;
 5. vast te stellen de verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2017, met de volgende tarieven:
 • ingezetenen: € 61,86 per woonruimte;
 • ongebouwde onroerende zaken binnendijks: € 55,16 per hectare;
 • ongebouwde onroerende zaken buitendijks: € 13,79 per hectare;
 • ongebouwde onroerende zaken die als bergingsgebied (gebied dat is aangewezen om water te bergen op het maaiveld) zijn opgenomen in de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur): € 13,79 per hectare;
 • openbare verharde wegen: € 110,32 per hectare;
 • openbare verharde wegen in bergingsgebieden: € 27,58 per hectare;
 • natuurterreinen: € 3,70 per hectare;
 • gebouwde onroerende zaken binnendijks: 0,0418 % van de WOZ waarde;
 • gebouwde onroerende zaken buitendijks: 0,0105 % van de WOZ waarde.

Verlenen uitsluitend recht verwerking zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd)

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. aan N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB (slibverwerkingsinstallatie)) een uitsluitend recht voor de verwerking van zuiveringsslib te verlenen;
 2. hiertoe de Verordening verlening uitsluitend recht slibverwerking waterschap Vechtstromen vast te stellen;
 3. na het verlenen van het uitsluitend recht aan SNB de opdracht voor het verwerken van zuiveringsslib in 2017 door het dagelijks bestuur opnieuw te laten verstrekken.