6 juli 2016


Besluitenlijst vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen, 6 juli 2016

Oplegnota tussenevaluatie bestuursakkoord, jaarverslag en meerjarenverkenning

Met betrekking tot het jaarverslag en de jaarrekening 2015 van waterschap Vechtstromen besluit het algemeen bestuur conform voorstel:

 1. het jaarverslag en de jaarrekening 2015 van waterschap Vechtstromen vast te stellen (inclusief de voorstellen voor bestemming van het rekeningresultaat 2015);
 2. kennis te nemen van het verslag van bevindingen 2015 van de accountant en het standpunt hierover van het dagelijks bestuur.

Met betrekking tot de meerjarenverkenning 2017-2020 van waterschap Vechtstromen besluit het algemeen bestuur, met tegenstem van de fracties VVD en Ouderenpartij:

 1. in te stemmen met de meerjarenverkenning 2017-2020 en de voorgestelde bijsturings­afspraken vanuit de tussenevaluatie bestuursakkoord (inclusief herijking kostentoedeling 2017);
 2. in te stemmen met de in de meerjarenverkenning 2017-2020 per programma uitgewerkte doelen­bomen waarin inzichtelijk is gemaakt de scherpere koppeling tussen doelen en indicatoren zoals uitgewerkt in het waterbeheerplan 2016-2021;
 3. de uitkomsten van de jaarschijf 2017 van de meerjarenverkenning 2017-2020 als uitgangs­punt te nemen voor de begroting 2017;
 4. de 1e begrotingswijziging 2016 naar programma’s, baten en inzet reserves vast te stellen (als bijlage van de MJV 2017-2020).

Visie op communicatie

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. in te stemmen met de communicatievisie 2016-2019 die een koerswijziging beschrijft voor het contact met verschillende externe en interne doelgroepen: algemeen publiek, burgers, agrariërs, bedrijven, natuur- en recreatieorganisaties, bestuur en ambtelijke organisatie;
 2. in te stemmen met een andere aanpak van het bereiken van communicatiedoelen en doelgroepen. Vanuit onze kerntaken én bijdrage aan maatschappelijke opgaven sluiten we aan op de verschillende belevingswerelden van doelgroepen door meer te luisteren en minder te zenden, door meer beeld en minder tekst te gebruiken en door het communicatief vermogen van bestuurders en ambtelijke organisatie te versterken;
 3. deze communicatievisie uit te werken in een jaarprogramma, dat wendbaar van aard is en in kan spelen op ontwikkelingen in de omgeving én behoeften van de organisatie;

  3a. het jaarprogramma vast te laten stellen door het dagelijks bestuur via het managementteam en ter informatie aan het algemeen bestuur voor te leggen;
  3b. de benodigde middelen voor de realisatie van deze visie (inclusief educatie) in beeld te brengen en te betrekken bij de begroting 2017 en verder;

 4. in te stemmen met de doelen en de speerpunten voor educatie, en deze uit te werken in een separaat voorstel ter vaststelling door het dagelijks bestuur, en het algemeen bestuur hierover te informeren.

Jaarstukken 2015 en Kadernotitie 2017 GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)

Conform voorstel neemt het algemeen bestuur kennis van de jaarstukken 2015 van GBLT.

Ontwerpbegrotingen gemeenschappelijke regelingen

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2016 van Het Waterschapshuis (HWH) en hier geen zienswijze over in te dienen;
 2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2017 van HWH en hier geen zienswijze over in te dienen;
 3. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2017 van Aqualysis en hier geen zienswijze over in te dienen;
 4. a. kennis te nemen van de kadernotitie 2017 en ontwerpbegroting 2017 van GBLT;
  b. kennis te nemen van de voorlopige zienswijze die na behandeling in het dagelijks bestuur op 7 juni 2016 is verzonden naar GBLT, waarbij GBLT wordt gevraagd om Vechtstromen te informeren over de voortgang van de maatregelen gericht op de verbetering van interne beheersing en signalerend vermogen binnen GBLT en de maatregelen gericht op de verbetering van de kwaliteit van de gegevens;
  c. de definitieve zienswijze te verzenden na besluitvorming door het algemeen bestuur.

Verordening Rekenkamercommissie

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur:

 1. de Verordening Rekenkamercommissie waterschap Vechtstromen vast te stellen, onder andere inhoudende:
  a. de keuze van onderwerpen voor het door de Rekenkamercommissie uit te voeren onderzoek wordt bepaald door het algemeen bestuur;
  a. een Rekenkamercommissie bestaande uit leden van het algemeen bestuur zelf;
 2. het aantal leden van de Rekenkamercommissie voor de huidige zittingsperiode vast te stellen op zes;
 3. de volgende leden van het algemeen bestuur te benoemen als lid van de Rekenkamercommissie:
  a. de heer H. Alberts;
  b. de heer J. van Keulen;
  c. de heer J. Nicolaï;
  d. mevrouw J.M.E.A. van Nijen – Klink;
  e. de heer K. de Vries;
  f. de heer M.G.T. Wispels.

Nota bodembeheer plas Enterveen

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel de Nota Bodembeheer Plas Enterveen vast te stellen zodat gebieds-specifiek beleid voor de plas van kracht wordt en binnen de kaders van dat beleid grond en bagger toegepast kan worden in de plas ten behoeve van herinrichting.