1 maart 2017


Besluitenlijst vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen, 1 maart 2017

Huisvesting Vechtstromen

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

  1. de huisvestingstrategie vast te stellen;
  2. toestemming te geven om het waterschapshuis in Coevorden te verkopen;
  3. in te stemmen met een adaptieve strategie met betrekking tot het waterschapshuis in Almelo;
  4. kennis te nemen van de financiële effecten van de huisvestingstrategie en te besluiten over de dekking van de financiële effecten in het kader van de meerjarenverkenning 2018-2021.

Toetreding waterschap Hunze en Aa’s tot gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur:

  1. kennis te nemen van de voorgestelde tekst van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis;
  2. toestemming te verlenen aan het dagelijks bestuur voor het laten toetreden van waterschap Hunze en Aa’s en het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis.