12 juli 2017


Besluitenlijst vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen, 12 juli 2017

Jaarverslag en jaarrekening 2016

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van waterschap Vechtstromen vast te stellen (inclusief de voorstellen voor bestemming van het rekeningresultaat 2016);
 2. kennis te nemen van het verslag van bevindingen 2016 van de accountant en het standpunt hierover van het dagelijks bestuur.

Meerjarenverkenning (MJV) 2018-2021

Met tegenstemmen van de fracties VVD en Ouderenpartij besluit het algemeen bestuur conform voorstel:

 1. in te stemmen met de Meerjarenverkenning (MJV) 2018-2021 en de voorgestelde bijsturingsafspraken ten opzichte van de tussenevaluatie van het Bestuursakkoord;
 2. kennis te nemen van de grote opgaven voor de komende jaren en dat de voorgestelde investeringskeuze ook risico’s met zich meebrengt, zoals opgenomen in de risico-paragrafen van de programma’s;
 3. als onderdeel van de bijsturingsafspraken in te stemmen met een verhoging van het investeringskader met M€ 17 voor de periode 2017-2021;
 4. de extra kosten van de verhoging van het investeringskader ter hoogte van M€ 0,8 te dekken door voor:
  a. de jaren 2018 en 2019 dit te bekostigen vanuit de bestemmingsreserves tariefsegalisatie;
  b. de jaren 2020 en 2021 een (extra) lastendrukstijging met 0,3% voor huishoudens en bedrijven toe te passen;
 5. de uitkomsten van de jaarschijf 2018 van de MJV 2018-2021 als uitgangspunt te nemen voor de begroting 2018;
 6. de 1e begrotingswijziging 2017 naar programma’s, baten en inzet reserves vast te stellen (als bijlage van de MJV 2018-2021).

Zienswijze ontwerp-begrotingen Wgr partijen

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur:

 1. kennis te nemen van de begrotingswijziging 2017 en de ontwerpbegroting 2018 van het Waterschapshuis en het Waterschapshuis aan te geven dat Vechtstromen akkoord gaat met de begroting en veel waarde hecht aan strategisch meerjarenplan dat in ontwikkeling is. Vechtstromen verzoekt om van daaruit in volgende begrotingen concreter in te gaan op de extra inspanningen voor het komende jaar voor het bereiken van de doelen;
 2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2018 van Aqualysis en hier geen zienswijze over in te dienen;
 3. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2018 van GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn) en het GBLT te vragen ons actief en tijdig te informeren over de voortgang in 2018 van de ontwikkelpaden als gevolg van “Kwaliteit van Dienstverlening” en de mogelijke begrotingswijziging als gevolg van de door het ministerie van Binnenlandse Zaken voorgestelde herverdeling van de lasten voor de Generieke Digitale Infrastructuur die ten laste van de belastingsamenwerkingen komen.