18 oktober 2017


Besluitenlijst vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen, 18 oktober 2017

Gedragscode integriteit fractievertegenwoordigers waterschap Vechtstromen

Het algemeen besluit conform voorstel:

 1. te constateren dat fractievertegenwoordigers door hun rol in de adviescommissie(s) een belangrijke rol hebben in het besluitvormingsproces;
 2. voor fractievertegenwoordigers die zitting hebben in een adviescommissie een gedragscode op te stellen;
 3. deze gedragscode door fractievertegenwoordigers actief en persoonlijk te laten ondertekenen, als voorwaarde voor het actieve lidmaatschap van een adviescommissie, en het reglement voor de vaste adviescommissies aan te vullen met deze verplichting;
 4. de bepalingen betreffende het aannemen van geschenken die nu in het reglement voor de vaste adviescommissies staat, en thans wordt opgenomen in de gedragscode integriteit voor fractievertegenwoordigers te schrappen uit het genoemde reglement.

Openbaarheid themabijeenkomsten en excursies algemeen bestuur + aanpassing Reglement van orde

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. themabijeenkomsten van het algemeen bestuur openbaar toegankelijk te maken;
 2. excursies van het algemeen bestuur in het eigen werkgebied openbaar te maken;
 3. vervoer en catering door de bezoeker zelf te laten organiseren;
 4. de agenda van een besloten vergadering conform wet en praktijk openbaar te maken;
 5. vooruitlopend op aanpassing van provinciale regelgeving de verplichting te schrappen om de leden van het dagelijks bestuur in de eerste vergadering van het algemeen bestuur te benoemen;
 6. de bovengenoemde beslissingen te verwerken in een nieuw (maar overigens niet inhoudelijk gewijzigd) reglement van orde algemeen bestuur;
 7. het reglement van orde algemeen bestuur waterschap Vechtstromen, vastgesteld op 2 juli 2014, in te trekken en het (nieuwe) reglement van orde algemeen bestuur waterschap Vechtstromen 2017 vast te stellen.

Opdrachtbevestiging controle-opdracht jaarrekening 2017 waterschap Vechtstromen

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur:

 1. in te stemmen met de opdrachtbevestiging van de accountant voor de controle-opdracht jaarrekening 2017;
 2. de accountant hierover formeel te informeren via de bijgevoegde concept brief.

Bestuurlijke jaarplanning 2018

Conform voorstel besluit het algemeen in te stemmen met de bestuurlijke jaarplanning algemeen bestuur 2018, waarbij:

 1. vijf vergaderingen worden georganiseerd;
 2. vijf informele themabijeenkomsten (waarvan één projectenexcursie) worden georganiseerd;
 3. geen bijeenkomsten plaatsvinden op vastgestelde feestdagen;
 4. geen bijeenkomsten plaatsvinden in vastgestelde schoolvakanties voor het basisonderwijs;
 5. geen bijeenkomsten plaatsvinden op bid- en dankdag voor gewas en arbeid;
 6. een reces wordt gehouden van vier weken in de zomervakantie basisonderwijs van 30 juli t/m 24 augustus 2018 (weken 31 t/m 34).

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaar­rekeningen 2017 en 2018 van waterschap Vechtstromen

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel het advies over te nemen van de AB-controlecommissie en het Controleprotocol vast te stellen voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2017 en 2018 van waterschap Vechtstromen. In het Controleprotocol 2017-2018 wordt voorgesteld om:

 1. het geactualiseerde normenkader 2017 en 2018 waterschap Vechtstromen (zoals opgenomen in de bijlage bij het Controleprotocol) vast te stellen;
 2. met betrekking tot het voorwaardencriterium alleen de aspecten recht, hoogte en duur van de financiële stromen in de rechtmatigheidscontrole te betrekken;
 3. Strekking controleverklaring
  Goedkeurings-tolerantie Goedkeurend Beperking Oordeel-onthouding Afkeuring

  Fouten in jaarrekening (% van bruto lasten)

  ≤ 1% > 1% < 3% - ≥ 3%
  Onzekerheden in controle (% van bruto lasten) ≤ 3% > 3% < 10% ≥ 10% -

  de door de accountant te hanteren goedkeuringstolerantie voor fouten en onzekerheden in de jaarrekening in de controle vast te stellen op:

 4. de door de accountant te hanteren rapporteringsintolerantie voor het apart rapporteren van fouten en onzekerheden vast te stellen op 10% van de goedkeuringstolerantie;

 5. de looptijd van het Controleprotocol te bepalen op de rekeningjaren 2017 en 2018 en met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 in werking te laten treden;
 6. gebruik te maken van de mogelijkheid om specifieke aandachtspunten mee te geven aan de accountant voor de controle van de jaarrekening 2017.