29 november 2017


Besluitenlijst vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen, 29 november 2017

Bestuurlijk voortgangsrapport 2017 en programmabegroting 2018-2021

  • Het algemeen bestuur besluit unaniem het bestuurlijk voortgangsrapport 2017, inclusief de 2e begrotingswijziging 2017, vast te stellen.
  • Met tegenstem van de fractie VVD en met een stemverklaring van de fractie Ouderenpartij, waarin ze verklaren niet in te stemmen met de kostentoedeling die aan de programmabegroting ten grondslag ligt, besluit het algemeen bestuur de programmabegroting 2018-2021, inclusief de tarieven 2018 voor de waterschapsbelastingen vast te stellen.

Belastingverordeningen 2018

Met tegenstem van de fractie VVD en met een stemverklaring van de fractie Ouderenpartij, waarin ze verklaren niet in te stemmen met de kostentoedeling die aan de programmabegroting en de belastingverordeningen ten grondslag ligt, besluit het algemeen bestuur de belastingverordeningen voor 2018 vast te stellen.

Aanbesteding accountantscontrole 2018-2021: Programma van Eisen (inclusief selectiecriteria)

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel het advies over te nemen van de AB-controlecommissie en het Programma van Eisen (inclusief selectiecriteria) vast te stellen ten behoeve van de aanbesteding accountantscontrole 2018-2021.