11 juli 2018


Besluitenlijst vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen, 11 juli 2018

Jaarverslag en jaarrekening 2017

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van waterschap Vechtstromen vast te stellen waarmee tevens goedkeuring wordt verleend aan het door het dagelijks bestuur gevoerde financiële beleid;
 2. Het resultaat van de jaarrekening 2017 van k€ 2.818 als volgt te bestemmen:
  1. k€ 2.143 toevoegen aan de bestemmingsreserve tariefegalisatie watersysteembeheer;
  2. k€ 675 toevoegen aan de bestemmingsreserve tariefegalisatie zuiveringsbeheer;
 3. De bestemmingsreserve voor de Vecht op te heffen;

Kennis te nemen van de controleverklaring en het verslag van bevindingen 2017 van de accountant en het standpunt hierover van het dagelijks bestuur.

Herprioritering en kredietaanvraag investeringen 2018-2022

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. Kennis te nemen van de hoofdlijn van de herprioritering van investeringen in het kader van de MJV 2019-2022. De herprioritering past binnen de bestuurlijke kaders voor de herprioritering investeringen 2018-2022.
 2. Naar aanleiding van deze herprioritering voor de uitvoering van verschillende projecten een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 12.413.040 (inclusief BTW).

Ontwerpbegroting 2019 en begrotingswijzigingen 2018 gemeenschappelijke regelingen en zienswijze(n) hierop

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. Kennis te nemen van de begroting 2019 van Het Waterschapshuis en in te stemmen hierop geen zienswijze aan te bieden;
 2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019 van GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn) en in te stemmen met de zienswijze hierop met daarin aandacht voor proactief en tijdig door GBLT geïnformeerd te blijven worden over de voortgang in 2019 op de ontwikkelpaden als gevolg van meerjarige ontwikkelstrategie “Kwaliteit van Dienstverlening”;
 3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019 van Aqualysis en in te stemmen hierop geen zienswijze aan te bieden;
 4. Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2018 van Het Waterschapshuis en in te stemmen hierop geen zienswijze aan te bieden;
 5. Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2018 van GBLT en in te stemmen hierop geen zienswijze aan te bieden.