17 oktober 2018


Besluitenlijst vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen, 17 oktober 2018

Investeringsvoorstel zonnepark Slibverwerking Noord-Brabant (SNB (slibverwerkingsinstallatie))

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. In te stemmen met de investering door SNB van M€ 1,8 voor een zonnepark op het terrein van SNB in Moerdijk, onder voorwaarde van subsidie duurzame energie (SDE) en onder goedkeuring van de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van SNB.
 2. In te stemmen met de financiering van de investering door een bijstorting op de agio van ruim M€ 0,2 onder verrekening van de (jaarlijkse) terugstorting aan agio door SNB in 2019.

Afwijzen verzoek anti-afhaaksubsidie Grolsch

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. Aan de Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. (vanaf hier: Grolsch) geen anti-afhaaksubsidie te verstrekken voor het blijven afvoeren van afvalwater op de rwzi (rioolwaterzuivering) Enschede:
  1. Grolsch zuivert tot 85% zijn eigen afvalwater zelf, en is dus al grotendeels afgehaakt;
  2. het resterende afvalwater dat wordt afgevoerd naar de rwzi Enschede heeft daardoor geen makkelijk afbreekbare stoffen meer en bevat bovendien veel fosfaat en heeft daarmee geen positieve bijdrage op de doelmatige werking van de zuivering;
  3. tot slot is het aandeel van het afgevoerde afvalwater door Grolsch op de rwzi Enschede relatief klein, namelijk 8%.
 2. De door Grolsch overlegde informatie, onder verwijzing naar artikel 10, lid 1, onder c, Wet openbaarheid van bestuur (bedrijfs- en fabricagegegevens) als vertrouwelijk te bestempelen

Verstrekken anti-afhaaksubsidie Solidus

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. Aan Solidus Solutions B.V. Board BV (vanaf hier: Solidus Solutions), met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 (2 jaar) een anti-afhaaksubsidie te verstrekken voor het blijven afvoeren van afvalwater op de rwzi Coevorden, onder dezelfde voorwaarden als waaronder in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2017 een subsidie is verstrekt, zijnde:
  1. de vervuilingswaarde van het op de rwzi Coevorden af te voeren afvalwater van Solidus Solutions meer dan 16.000 vervuilingseenheden per kalenderjaar bedraagt, maar niet meer dan 21.000 vervuilingseenheden per kalenderjaar bedraagt;
  2. Solidus Solutions gedurende de periode van de subsidie zijn afvalwater blijft afvoeren naar de rwzi Coevorden;
  3. Solidus Solutions garandeert dat het af te voeren afvalwater afkomstig is van haar vestiging aan de Robertweg 2 te Coevorden en naar zijn huidige aard en samenstelling wordt afgevoerd, waarbij alleen het aantal vervuilingseenheden, parallel aan de productieomvang van het geproduceerde karton, kan variëren;
  4. de subsidie bedraagt per kalenderjaar per vervuilingseenheid het tarief van de zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren) per vervuilingseenheid van dat kalenderjaar zoals opgelegd met een definitieve aanslag voor de zuiveringsheffing minus het bedrag van € 40,50 per vervuilingseenheid, waarbij de hoogte van de totale subsidie varieert afhankelijk van het aantal daadwerkelijk afgevoerde vervuilingseenheden;
  5. onverminderd onderdeel d., kan de subsidie per kalenderjaar ten hoogste worden vastgesteld voor 21.000 vervuilingseenheden, ongeacht een eventueel hogere aanvoer op de rwzi.
  6. de subsidie bedraagt ten hoogste 50% van het tarief van de zuiveringsheffing per vervuilingseenheid;
  7. de subsidie bedraagt nooit meer dan het verschil van het tarief van de zuiveringsheffing per vervuilingseenheid en de door Solidus Solutions aangetoonde kosten voor het zelf (voor)zuiveren per vervuilingseenheid, zijnde € 27,60 / v.e. per vervuilingseenheid;
  8. Solidus Solutions ontvangt per kalenderjaar een voorschot op de subsidie;
 2. Deze anti-afhaaksubsidie te verstrekken in de vorm van een subsidiebeschikking.
 3. Daarnaast de subsidieontvanger en het bedrag van de subsidie te vermelden in de (toelichting op de) begroting.
 4. De door Solidus Solutions overlegde informatie, onder verwijzing naar artikel 10, lid 1, onder c, Wet openbaarheid van bestuur (bedrijfs- en fabricagegegevens) als vertrouwelijk te bestempelen.

Invoering integriteitstoets DB leden

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. Het benoemingsproces van DB-leden aan te vullen met:
  a.   een risicoanalyse integriteit, waaraan de kandidaten verplicht zijn
        mee te werken, en waarvoor de voorzitter, na overleg met de
        secretaris, bepaalt uit welke elementen dit bestaat en hoe het
        proces verloopt;
  b.  een gesprek tussen de kandidaat en de voorzitter van het 
       waterschap als onderdeel van het integriteitsgesprek;
 2. Het bovenstaande op te nemen in artikel 8 van het Reglement van orde algemeen bestuur Vechtstromen 2017

Bestuurlijke jaarplanning 2019

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. In te stemmen met de bestuurlijke jaarplanning algemeen bestuur 2019, waarbij

  Vestigingsplaats hoofdstembureau

  1. Vijf vergaderingen worden georganiseerd;
  2. Vijf informele themabijeenkomsten (waarvan één projectenexcursie) worden georganiseerd, waarbij in 2019 vanwege een inwerkprogramma voor het algemeen bestuur meerdere data als optie zijn opgenomen;
  3. Een tweedaagse AB-excursie met overnachting in het najaar plaats vindt;
  4. Geen bijeenkomsten plaatsvinden op vastgestelde feestdagen;
  5. Geen bijeenkomsten plaatsvinden in vastgestelde schoolvakanties voor het basisonderwijs;
  6. Geen bijeenkomsten plaatsvinden op bid- en dankdag voor gewas en arbeid;
  7. Een reces wordt gehouden van vier weken in de zomervakantie basisonderwijs van 22 juli t/m 16 augustus 2019 (weken 30 t/m 33).
  8. De planning ruimte laat voor het in maart 2019 nieuwgekozen algemeen bestuur om desgewenst eigen (andere) keuzes te maken in de vergaderstructuur of – tijden, door in de planning een aantal scenario’s (wel/geen commissies, overdag/’s avonds vergaderen) op te nemen.

  Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

  Almelo aan te wijzen als plaats van vestiging van het hoofdstembureau