28 november 2018

Onderwerpen:

  1. Bestuurlijk voortgangsrapport 2018 en programmabegroting 2019-2022
  2. Toetreden tot werkgeversvereniging

Besluiten

Bestuurlijk voortgangsrapport 2018 en programmabegroting 2019-2022

Besluit

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

  1. Het bestuurlijk voortgangsrapport 2018, inclusief de 2e begrotingswijziging 2018 vast te stellen;
  2. De programmabegroting 2019-2022, inclusief de tarieven 2019 voor de waterschapsbelastingen vast te stellen.

Toetreden tot werkgeversvereniging

Besluit

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

  1. Te besluiten toe te treden tot de werkgeversvereniging van de sector waterschappen.
  2. Op voorhand in te stemmen met toetreding tot de werkgeversvereniging van de sector waterschappen door de gemeenschappelijke regelingen die Vechtstromen heeft getroffen, zijnde het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn, Het Waterschapshuis en Aqualysis.
  3. Het dagelijks bestuur te mandateren tot het geven van de eventuele ‘wensen en bedenkingen’ bij het verzoek tot het toetreden van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn, Het Waterschapshuis en Aqualysis tot de werkgeversvereniging van de sector waterschappen.