3 oktober 2018


Besluitenlijst vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen, 3 oktober 2018

1. Aanpassing belastingstelsel

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. Te constateren dat waterschap Vechtstromen zich herkent in de aanleiding en uitgangspunten voor de opdracht aan de Commissie Aanpassing Belastingstelsel;
 2. Te verzoeken om meer informatie over de mogelijkheid tot verbetering van het huidige belastingstelsel;
 3. Indien verbetering van het huidig stelsel niet mogelijk is, de volgende punten in te brengen:
  1. het principe van ‘de vervuiler betaalt’ (verontreinigingsheffing) en ‘de kostenveroorzaker betaalt’ (zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren)) wordt in de voorstellen tot aanpassing van het belastingstelsel steviger verankerd;
  2. wij zien de mogelijkheden die het Gebiedsmodel biedt om recht te doen aan de regionale verschillen in Nederland en voor toepassing van het profijtbeginsel;
  3. onze zorgen over de manier waarop het Gebiedsmodel moet worden toegepast;
  4. onze zorgen over de kosten die toegerekend worden aan de categorie Natuur;
  5. te verzoeken om een zorgvuldig proces in te richten waarin wij met de 20 andere waterschappen tot overeenstemming kunnen komen over de aanpassingen in ons belastingstelsel;
 4. In te stemmen met bovengenoemd voorlopig standpunt middels een brief aan de Unie van Waterschappen ter bespreking in de ledenvergadering van 12 oktober 2018.