3 oktober 2018


Besluitenlijst vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen, 3 oktober 2018

1. Aanpassing belastingstelsel

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. Te constateren dat waterschap Vechtstromen zich herkent in de aanleiding en uitgangspunten voor de opdracht aan de Commissie Aanpassing Belastingstelsel;
 2. Te verzoeken om meer informatie over de mogelijkheid tot verbetering van het huidige belastingstelsel;
 3. Indien verbetering van het huidig stelsel niet mogelijk is, de volgende punten in te brengen:
  1. het principe van ‘de vervuiler betaalt’ (verontreinigingsheffing) en ‘de kostenveroorzaker betaalt’ (zuiveringsheffing) wordt in de voorstellen tot aanpassing van het belastingstelsel steviger verankerd;
  2. wij zien de mogelijkheden die het Gebiedsmodel biedt om recht te doen aan de regionale verschillen in Nederland en voor toepassing van het profijtbeginsel;
  3. onze zorgen over de manier waarop het Gebiedsmodel moet worden toegepast;
  4. onze zorgen over de kosten die toegerekend worden aan de categorie Natuur;
  5. te verzoeken om een zorgvuldig proces in te richten waarin wij met de 20 andere waterschappen tot overeenstemming kunnen komen over de aanpassingen in ons belastingstelsel;
 4. In te stemmen met bovengenoemd voorlopig standpunt middels een brief aan de Unie van Waterschappen ter bespreking in de ledenvergadering van 12 oktober 2018.