5 december 2018


Onderwerpen:

 1. Gewijzigd voorstel aanpassing belastingstelsel

Besluiten

Gewijzigd voorstel aanpassing belastingstelsel

Besluit

Het dagelijks bestuur adviseert als volgt over het aangepaste integrale voorstel tot wijziging van de waterschapsbelastingen van het bestuur van de Unie van Waterschappen d.d. 22 oktober 2018.

 1. Te besluiten om niet voorlopig in te stemmen met de voorstellen met betrekking tot de verontreinigingsheffing, zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren) en watersysteemheffing.
 2. Te besluiten om eerst de optie van ‘renovatie’ van de huidige watersysteemheffing te (laten) onderzoeken, in het bijzonder de kostentoedeling. Wat betreft deze renovatie kan in ieder geval gedacht worden aan het onderzoeken van de mogelijkheid tot:
  1. het introduceren van bestuurlijke vrijheid in het uiteindelijk bepalen van de kosten aandelen van de categorieën;
  2. het vergroten van de bandbreedte voor het bepalen van het kostenaandeel voor de categorie Ingezetenen;
  3. het herstellen van de zogenaamde ‘weeffout’;
  4. de positie van natuur wat betreft de kostentoedeling en betaling.
 3. De Unie van Waterschappen dringend te verzoeken om actief vertegenwoordigende organisaties van belanghebbenden bij het waterschapswerk te betrekken bij het vinden van oplossingen en voorstellen voor de watersysteemheffing.
 4. Te besluiten dat de voorstellen wat betreft verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing voor nu geen nadere verdieping, uitwerking of advisering vragen.
 5. Uit te spreken de wens te hebben om uiteindelijk te beslissen over een integraal voorstel – dat wil zeggen voorstellen voor de verontreinigingsheffing, zuiveringsheffing en watersysteemheffing – tot aanpassing van het belastingstelsel, wat op al zijn effecten (kostenaandelen, tarieven, lastendruk en kwijtschelding) kan worden beoordeeld en hier voldoende tijd voor te nemen.
 6. Te besluiten de standpunten, zoals in de vorige beslispunten verwoord, door middel van bijgaande conceptbrief aan de UvW kenbaar te maken.