7 maart 2018


Besluitenlijst vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen, 7 maart 2018

Aanbesteding accountantsdiensten 2018-2021

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

  • het advies voor de accountantskeuze over te nemen van de AB-controlecommissie en BDO Audit & Assurance B.V. als accountant voor het waterschap aan te stellen voor de controle van de jaarrekeningen 2018 en 2019;
  • de hiertoe strekkende raamovereenkomst met BDO Audit & Assurance B.V. af te sluiten met een looptijd van twee jaar, met de mogelijkheid voor het waterschap om de raam­overeenkomst één keer tegen dezelfde condities met twee jaar te verlengen.

Uitbreiding vergoeding fractievertegenwoordigers

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur:

  1. de vergoeding voor fractievertegenwoordigers met terugwerkende kracht per 1 maart 2018 uit te breiden naar een presentievergoeding themabijeenkomsten van het algemeen bestuur;
  2. de hoogte van de presentievergoeding gelijk te laten zijn aan de presentievergoeding voor deelname aan vergaderingen van de adviescommissie;
  3. hierop het reglement van orde voor de vaste adviescommissies aan te passen.